285/2007 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 285/2007 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 7. listopadu 2007,
kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh
Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, se mění takto:
1. V § 4 odst. 1 písm. d) se částka „50 000 Kč“ nahrazuje částkou „20 000 Kč“.
2. V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
„e) pořádání přednášek pro děti a mládež, zaměřených na tematiku uvedenou v části C přílohy č. 1.“.
3. V § 4 odst. 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova „a závazek, že toto zařízení bude držet a provozovat nejméně po dobu 5 let,“.
4. V § 4 odst. 2 se doplňuje písmeno e), které zní:
„e) počet a témata přednášek, na které požaduje dotaci, jde-li o dotaci podle odstavce 1 písm. e).“.
5. V § 4 odst. 4 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova „a která se zaváže držet a provozovat zařízení podle odstavce 1 písm. d) nejméně po dobu 5 let,“.
6. V § 4 odst. 4 se doplňuje písmeno e), které zní:
„e) pořádání přednášek pro děti a mládež podle odstavce 1 písm. e), prokáže-li žadatel nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku, že jednotlivé přednášky
1. vedl vedoucí včelařského kroužku schválený žadatelem,
2. trvaly v součtu nejméně 50 hodin v příslušném období a
3. navštívilo nejméně 5 členů včelařského kroužku, kteří byli přítomni po dobu alespoň 80 % celkové doby trvání přednášky.“.
7. V § 5 odst. 1 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.
8. V § 5 odst. 2 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.
9. V § 5 odst. 3 se písmeno b) zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene a); za slova „příslušného kalendářního roku“ se vkládají slova „výrobu a prodej, případně“, slova „u jednotlivých chovatelů včel“ se zrušují a na konci odstavce 3 se čárka nahrazuje tečkou.
10. V § 6 odst. 1 písm. a) se slova „investice do zařízení“ nahrazují slovy „pořízení zařízení“ a částka „50 000 Kč“ se nahrazuje částkou „20 000 Kč“.
11. V § 6 odst. 1 písm. b) se slova „péči o kočovné stanoviště včelstev, které je umístěno mimo trvalé stanoviště včelstev nejméně“ nahrazují slovy „provádění kočování včelstev umístěním mimo jejich trvalé stanoviště“.
12. V § 6 odst. 2 písm. a) se za slova „který provádí“ vkládají slova „nebo hodlá provádět“.
13. V § 6 odst. 2 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova „a závazek, že tato zařízení bude držet a provozovat nejméně po dobu 5 let.“.
14. V § 6 odstavec 3 zní:
„(3) K žádosti žadatel přiloží
a) prohlášení chovatele včel o záměru provádět kočování včelstev podle odstavce 1 písm. b),
 
 Nahoru