283/2008 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 347/2004 Sb., o způsobu plnění pravidel obezřetného podnikání a pravidel organizace vnitřního provozu investiční společnosti a investičního fondu

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 283/2008 Sb.
[zrušeno č. 194/2011 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 1. srpna 2008,
kterou se mění vyhláška č. 347/2004 Sb., o způsobu plnění pravidel obezřetného podnikání a pravidel organizace vnitřního provozu investiční společnosti a investičního fondu
Česká národní banka stanoví podle § 139 písm. h) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 230/2008 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 347/2004 Sb., o způsobu plnění pravidel obezřetného podnikání a pravidel organizace vnitřního provozu investiční společnosti a investičního fondu, se mění takto:
1. § 2 zní:
㤠2
(1) Investiční společnost nebo investiční fond přijme organizační řád, ve kterém přiměřeně k rozsahu prováděné činnosti upraví organizační uspořádání společnosti, oprávnění, povinnosti a funkční náplň vedoucích zaměstnanců společnosti a ostatních zaměstnanců společnosti, kteří zajišťují
a) propagaci služeb společnosti a nabízených produktů,
b) vydávání, evidenci nebo uložení, správu a zpětné odkupování cenných papírů fondu kolektivního investování,
c) výkon analytické činnosti,
d) obchodování s investičními nástroji na vlastní účet společnosti,
e) obchodování s majetkem fondu kolektivního investování včetně řízení rizik,
f) vypořádání obchodů, oceňování obhospodařovaného majetku,
g) vedení účetnictví,
h) právní služby,
i) správu informačního systému,
j) výkon interního auditu,
k) komunikaci s osobami mimo společnost, na které byla některá činnost delegována,
l) činnost compliance.
(2) Organizační řád stanoví, že činnosti podle odstavce 1 písm. a) až j) lze delegovat za podmínek stanovených zákonem na třetí osobu s tím, že pokud dojde k delegaci všech těchto činností, zajistí výkon podle odstavce 1 písm. k) a l) vedoucí osoby investiční společnosti nebo investičního fondu.“.
2. V § 3 odst. 1 písm. c) se slova „nebo majetku zákazníka podle § 15 odst. 3 a 4 zákona“ zrušují.
3. V § 3 odst. 3 se na konci písmene e) čárka nahrazuje slovem „a“, na konci písmene f) se čárka nahrazuje tečkou a písmena g) a h) se zrušují.
4. Poznámka pod čarou č. 2 zní:


2Vyhláška č. 115/2007 Sb., o podrobnostech plnění povinností depozitáře fondu kolektivního investování.“.
5. V § 4 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
6. V § 5 odst. 2 písm. g) se čárka za slovy „v podílových fondech“ nahrazuje slovem „a“ a slova „a s majetkem zákazníka podle § 15 odst. 3 zákona“ se zrušují.
7. V § 5 odst. 2 písm. h) se slova „nebo majetku zákazníka podle § 15 odst. 3 zákona“ zrušují a slova „podle § 2 odst. 1 písm. a) až m)“ se nahrazují slovy „podle § 2 odst. 1 písm. a) až j)“.
8. V § 7 odst. 2 písm. e) se slovo „Komise“ nahrazuje slovy „České národní banky“.
9. V § 7 odst. 2 písm. i) se slova „nebo poskytování služeb podle § 15 odst. 3 a 4 zákona“ zrušují.
10. V § 7 odst. 6 písm. c) se slova „podle § 2 odst. 1 písm. a) až m)“ nahrazují slovy „podle § 2 odst. 1 písm. a) až j)“.
11. V § 8 odst. 3 se slova „nebo jiných zákazníků“ zrušují.
12. V § 8 odst. 6 písm. b) se slova „podle § 2 odst. 1 písm. a) až m)“ nahrazují slovy „podle § 2 odst. 1 písm. a)
 
 Nahoru