Input:

283/1996 Sb., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o podmínkách pro zrušení vízové povinnosti pro držitele platných cestovních dokladů Garance

č. 283/1996 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. září 1996 byl v Santiagu sjednán formou výměny nót Protokol mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o podmínkách pro zrušení vízové povinnosti pro držitele platných cestovních dokladů.
Protokol vstoupil v platnost dnem 24. října 1996.
České znění české nóty a překlad chilské nóty se vyhlašují současně.

VELVYSLANECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
Velvyslanectví České republiky projevuje úctu váženému Ministerstvu zahraničních věcí Chilské republiky a s odvoláním na předchozí jednání, která se uskutečnila mezi kompetentními orgány České republiky a Chilské republiky, má čest navrhnout uzavření Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o podmínkách pro zrušení vízové povinnosti pro držitele platných cestovních dokladů následujícího znění:
Článek 1
1. Státní příslušníci Chilské republiky, držitelé platných cestovních pasů, a státní příslušníci České republiky, držitelé platných cestovních pasů nebo cestovních průkazů, mohou vstupovat na území státu druhé smluvní strany za účelem pobytu, který neslouží k výdělečné činnosti, a pobývat tam bez víz po dobu maximálně 90 dnů.
2. Státní příslušníci jedné smluvní strany, kteří hodlají na území státu druhé smluvní strany pobývat déle než 90 dnů nebo zde chtějí vykonávat výdělečnou činnost, si musí předem opatřit víza vydaná kompetentními orgány státu druhé smluvní strany.
Článek 2
Státní příslušníci jedné smluvní strany mohou vstupovat na území státu druhé smluvní strany na hraničních přechodech, které jsou určeny pro mezinárodní cestovní styk, tj. na příslušném letišti, přístavu nebo hraničním přechodu.
Článek 3
1. Státní příslušníci jedné smluvní strany jsou povinni při pobytu na území státu druhé smluvní strany dodržovat jeho právní předpisy.
2. Smluvní strany se budou bez prodlení diplomatickou cestou vzájemně informovat o změnách v podmínkách pro vstup a pobyt na území svých států, jakož i o formalitách při výjezdu.
Článek 4
1. Tímto Protokolem není dotčeno právo příslušných orgánů smluvních stran odepřít vstup nebo pobyt na území svého státu státním příslušníkům druhé smluvní strany, kteří by mohli ohrozit jeho bezpečnost, veřejný pořádek nebo kteří nedisponují dostatečnými finančními prostředky nebo jinak neprokáží zabezpečení svého pobytu.
2. V takovém případě se smluvní strany zavazují, že přijmou své státní příslušníky na území svého státu bez dalších formalit.
Článek 5
1. Každá smluvní strana může úplně nebo částečně pozastavit provádění tohoto Protokolu z důvodu bezpečnosti, veřejného pořádku nebo ochrany zdraví s jedinou výjimkou druhého odstavce článku 4 tohoto Protokolu.
2. Zavedení, jakož i zrušení těchto opatření bude neprodleně sděleno druhé smluvní straně diplomatickou cestou a vstoupí v platnost doručením tohoto oznámení.
Článek 6
Státní příslušníci jedné smluvní strany, kteří ztratí své cestovní pasy nebo cestovní průkazy na území státu druhé smluvní strany, budou moci