283/1991 Sb., Zákon České národní rady o Policii České republiky, ve znění účinném k 1.1.2008, platné do 31.12.2008

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 283/1991 Sb.
[zrušeno č. 273/2008 Sb.]
ZÁKON
České národní rady
ze dne 21. června 1991
o Policii České republiky
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
26/1993 Sb.
(k 1.1.1993)
mění, doplňuje
67/1993 Sb.
(k 1.3.1993)
doplňuje
163/1993 Sb.
(k 1.7.1993)
mění, doplňuje
326/1993 Sb.
(k 1.1.1994)
mění, doplňuje
ÚZ 17/1994 Sb.
 
 
82/1995 Sb.
(k 1.6.1995)
mění
152/1995 Sb.
(k 1.9.1995)
mění, doplňuje
18/1997 Sb.
(k 1.7.1997)
doplňuje
nález ÚS
186/1997 Sb.
(k 1.7.1998)
ruší § 14 odst. 1 písm. d) a e)
nález ÚS
138/1999 Sb.
(k 31.5.2000)
ruší § 15 odst. 2 písm. c)
168/1999 Sb.
(k 1.1.2000)
mění
325/1999 Sb.
(k 1.1.2000)
mění
326/1999 Sb.
(k 1.1.2000)
mění
329/1999 Sb.
(k 1.7.2000)
mění
105/2000 Sb.
(k 1.5.2000)
mění
258/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
v § 19 mění odst. 1, doplňuje odst. 5
361/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
ruší § 22
60/2001 Sb.
(k 19.2.2001)
mění § 1, v § 34 doplňuje odst. 8, vkládá nové hlavy čtvrtou a pátou, mění § 45a, vkládá § 47a a hlavu sedmou
120/2001 Sb.
(k 1.5.2001)
mění § 44 a § 45a
ÚZ 122/2001 Sb.
 
 
265/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
mění (17 novelizačních bodů, nová přechodná ust.)
216/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
ruší slova v § 13 odst. 2 písm. d) a § 20c
362/2003 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 3, ruší § 56 až 58
436/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
vkládá nový § 50b
119/2004 Sb.
(k 19.3.2004)
v § 20d doplňuje slova
288/2005 Sb.
(k 18.7.2005)
v § 53 nové znění odstavce 2, mění též poznámku č. 19a
413/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 47a odst. 6 a v § 53a odst. 3 nahrazuje slova
135/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
vkládá § 21a až 21d a § 42n; mění § 42k
267/2006 Sb.
(k 1.1.2013)
mění - dosud neuvedeno
321/2006 Sb.
(k 30.6.2006)
vkládá v § 13 nový odst. 7, v § 38 odst. 6 a § 48d; mění § 42e
342/2006 Sb.
(k 3.7.2006)
mění § 47a odst. 2 a vkládá § 47b
170/2007 Sb.
(k 12.7.2007)
v § 42k mění odst. 6
170/2007 Sb.
(k 1.9.2007)
mění § 42j odst. 1 a 3, § 47a odst. 2; vkládá nový § 48e
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 44, nové přechodné ustanovení
379/2007 Sb.
(k 21.12.2007)
mění § 3 odst. 3, § 13 odst. 2, § 18 odst. 2 a § 39a odst. 1
380/2007 Sb.
(k 31.12.2007)
v § 39a odst. 3 ruší písm. d)
383/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
změna již neprovedena
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
§ 1
Úvodní ustanovení
(1) Zřizuje se ozbrojený bezpečnostní sbor České republiky s názvem Policie České republiky (dále jen „policie“).
(2) Policie plní úkoly ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti a další úkoly v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy. Při plnění svých úkolů postupuje policie také podle Parlamentem schválených, ratifikovaných a vyhlášených mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána, (dále jen „mezinárodní smlouva“).
(3) Úkoly uvedené v odstavci 2 plní příslušníci policie (dále jen „policisté“).
(4) Policie působí na území České republiky, nestanoví-li zákon nebo mezinárodní smlouva jinak.
HLAVA PRVNÍ
ÚKOLY, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ POLICIE
§ 2
Úkoly policie
(1) Policie plní tyto úkoly:
a) chrání bezpečnost osob a majetku;
b) spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku, a byl-li porušen, činí opatření k jeho obnovení;
c) vede boj proti terorismu;
d) odhaluje trestné činy a zjišťuje jejich pachatele;
e) koná vyšetřování o trestných činech;
f) zajišťuje ochranu státních hranic ve vymezeném rozsahu;
g) zajišťuje ochranu ústavních činitelů České republiky a bezpečnost chráněných osob, kterým je při jejich pobytu na území České republiky poskytována osobní ochrana podle mezinárodních dohod;
h) zajišťuje ochranu zastupitelských úřadů, ochranu sídelních objektů Parlamentu, pokud zákon nestanoví jinak, prezidenta republiky, Ústavního soudu, Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva vnitra a dalších objektů zvláštního významu pro vnitřní pořádek a bezpečnost, které určí vláda na návrh ministra vnitra; rovněž zajišťuje ochranu objektů, pro které taková ochrana vyplývá z mezinárodní dohody, kterou je Česká republika vázána;
i) dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu a spolupůsobí při jeho řízení;
j) odhaluje přestupky;
k) projednává přestupky, pokud tak stanoví zvláštní zákon;2)
l) vede evidence a statistiky potřebné pro plnění svých úkolů;
m) vyhlašuje celostátní pátrání; přitom je oprávněna zveřejňovat údaje nezbytné k identifikaci hledaných osob;
n) na základě vyrozumění orgány Vězeňské služby České republiky provádí úkony související s bezprostředním pronásledováním osob, které uprchly z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody;
o) zadržuje svěřence s nařízenou ústavní nebo uloženou ochrannou výchovou, kteří jsou na útěku, a spolupůsobí při jejich vyhledávání;
p) zajišťuje pohotovostní ochranu jaderných zařízení, která určí vláda České republiky, a podílí se na fyzické ochraně jaderného materiálu při jeho přepravě podle zvláštního zákona,2a)
q) kontroluje doklady o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zvláštního právního předpisu.4a)
(2) Policie plní též úkoly státní správy, pokud tak stanoví zvláštní zákon.3)
(3) Policie plní rovněž úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, které jí ukládají příslušné orgány obcí za podmínek stanovených zvláštními předpisy.4)
(4) Úkol odhalovat a prověřovat skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, jehož pachatelem je policista, a zjišťovat pachatele plní postupem podle trestního řádu útvar ministerstva pro inspekční činnost (dále jen „útvar inspekce“), přímo řízený ministrem vnitra (dále jen „ministr“).
§ 3
Organizace a řízení policie
 
 Nahoru