Input:

282/2013 Sb., Nařízení vlády o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu Archiv

č. 282/2013 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 4. září 2013
o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu
Vláda nařizuje podle § 18 zákona č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 281/2013 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 1 odst. 2 a § 8a odst. 1 zákona:
§ 1
Seznam stanovených výrobků
Seznam stanovených výrobků, jejichž držení se v České republice omezuje z důvodů bezpečnostních zájmů státu, je uveden v příloze č. 1 a v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
§ 2
Doklady vyžadované k povolení k vývozu určených výrobků
Seznam dokladů vyžadovaných k povolení k vývozu určených výrobků je uveden v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
§ 3
Vzory žádostí
(1) Vzor žádosti o udělení povolení k přepravě nebo dovozu stanovených výrobků je uveden v příloze č. 4 k tomuto nařízení.
(2) Vzor žádosti o udělení povolení k vývozu určených výrobků je uveden v příloze č. 5 k tomuto nařízení.
§ 4
Zrušovací ustanovení
Nařízení vlády č. 230/2005 Sb., kterým se stanoví seznam stanovených výrobků, podmínky, za nichž lze uskutečnit dovoz nebo vývoz nebo přepravu stanovených výrobků, a náležitosti a vzory žádostí o udělení povolení, se zrušuje.
§ 5
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 30. září 2013.
 
Předseda vlády:
Rusnok v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Cieńciała v. r.
 
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 282/2013 Sb.
SEZNAM STANOVENÝCH VÝROBKŮ, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů [podle § 1 odst. 1 písm. a) zákona]
 
Číslo podpoložky nebo položky celního sazebníku
Název stanoveného výrobku
Měrná jednotka
Doklad podle § 2 odst. 3 písm. a) zákona
Doklad podle § 2 odst. 3 písm. c) zákona
3601 00 00
Prachové výmetné náplně bezdýmný a černý prach 1)
kg
A 3/5
B 1/2
9302 00
Revolvery a pistole s výjimkou zbraní používající náboje typu Flobert
ks
A 1/2/4/5
B 1/2/3
9303
Dlouhé střelné zbraně s drážkovaným vývrtem na náboje se středovým zápalem
ks
A 1/2/4/5
B 1/2
9305
Hlavní části zbraní2), nebo výrobků čísla 9302 a 9303 celního sazebníku
ks
A 1/4/5
B 1/2
1) Ustanovení § 2 odst. 3 písm. e) zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.
Vysvětlivky zkratek pro doklady:
Doklady podle § 2 odst. 3 písm. a) zákona
A 1 - Rozhodnutí Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva o zařazení typu zbraně nebo hlavních částí zbraní nebo typu střeliva do kategorie podle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu