Input:

282/2008 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Archiv

č. 282/2008 Sb.
[zrušeno č. 23/2014 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 1. srpna 2008,
kterou se mění vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
Česká národní banka stanoví podle § 8b odst. 5, § 11a odst. 9, § 12a odst. 8, § 15 a § 24 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 120/2007 Sb., podle § 7a odst. 5, § 7b odst. 9, § 8 odst. 9, § 11 odst. 3 a § 27 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 120/2007 Sb., a podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, se mění takto:
1. V § 2 odst. 3 písmeno e) zní:
„e) obchodníkem s cennými papíry obchodník s cennými papíry, který splňuje podmínky uvedené v § 8a odst. 1, 2, nebo 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu,“.
2. V § 2 odst. 6 písmeno d) zní:
„d) uznanou burzou osoba organizující trh uznaný příslušnými orgány, který funguje pravidelně, má pravidla vydaná nebo schválená příslušnými orgány státu sídla této osoby, která vymezují podmínky, za nichž trh působí, podmínky přístupu na trh a podmínky, které musí splňovat nástroj, aby bylo možné s ním na trhu obchodovat. V případě derivátového trhu clearingový mechanismus tohoto trhu stanoví, že deriváty podléhají denní aktualizaci marží poskytujících podle názoru příslušných orgánů vhodnou ochranu účastníků trhu,“.
3. V § 38 se slovo „e)“ nahrazuje slovem „g)“.
4. V § 65 písm. c) se na konci textu bodu 3 doplňují slova „ ; nerozdělený zisk lze v průběhu roku zvýšit o dividendy vyplacené v témže roce ovládanou osobou v regulovaném konsolidačním celku povinné osobě nebo finanční holdingové osobě“.
5. V § 73 odst. 1 se slovo „individuálním“ nahrazuje slovem „konsolidovaném“.
6. V § 103 nadpis zní: „Předpoklady uznatelnosti technik“.
7. V § 109 odst. 1 písmeno b) zní:
„b) kvalifikovaným právním rozborem je doloženo, že původce a ani jeho věřitelé nemají žádná práva týkající se sekuritizovaných expozic, a to i v případě vydání rozhodnutí o úpadku kterékoli z těchto osob,“.
8. V § 110 odst. 1 písm. d) se slovo „názorem“ nahrazuje slovem „rozborem“.
9. V § 128 odst. 4 písm. a) se slova „příloh č. 15 a 16“ nahrazují slovy „přílohy č. 16“.
10. V § 128 odst. 5 se slova „regulovaném trhu“ nahrazují slovy „uznané burze“.
11. V § 139 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Kapitálový požadavek ke specifickému úrokovému riziku likviditní facility bez externího ratingu nesmí být nižší než kapitálový požadavek k úvěrovému riziku tohoto nástroje v případě jeho zařazení do investičního portfolia.“.
12. § 140 zní:
㤠140
(1) Při výpočtu kapitálového požadavku ke specifickému úrokovému riziku lze kompenzovat pozice v obchodním portfoliu zajištěné úvěrovým derivátem.
(2) Plná kompenzace je