281/2004 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění účinném k 1.1.2009

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 281/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 14. dubna 2004,
kterým se mění zákon č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
189/2006 Sb.
(k 1.1.2009)
ruší část třetí
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Čl. I
V zákoně č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., se čl. XVI zrušuje.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. II
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb. a zákona č. 167/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 18 odst. 1 se písmeno i) zrušuje.
Dosavadní písmena j) až u) se označují jako písmena i) až t).
2. V § 36 se písmeno l) zrušuje.
Dosavadní písmena m) až aa) se označují jako písmena l) až z).
3. V § 38 odst. 1 se slova „f) až o), r), t), v) až x), z) a aa)“ nahrazují slovy „f) až n), q), s), u) až w), y) a z)“.
4. V § 42 se věta druhá zrušuje.
5. V § 48 odst. 1 písm. e) se slova „nebo plného invalidního důchodu“ nahrazují slovy „ , plného invalidního nebo částečného invalidního důchodu, rodičovského příspěvku“.
6. V § 49 odst. 5 se za slova „v § 29“ vkládají slova „odst. 1“.
7. V § 82 odst. 2 písm. c) se slova „i) až o), r) až t), v), x), z) a aa)“ nahrazují slovy „i) až n), q) až s), u), w), y) a z)“.
Čl. III
Přechodné ustanovení
Do dne nabytí účinnosti zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, se provádí nemocenské a důchodové pojištění ředitele Bezpečnostní informační služby podle dosavadních předpisů.
ČÁST TŘETÍ
(zrušena zák. č. 189/2006 Sb. k 1.1.2009)
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o důchodovém pojištění
Čl. V
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 188/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 264/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb. a zákona č. 85/2004 Sb., se
 
 Nahoru