Input:

280/2019 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 280/2019 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 21. října 2019,
kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 21 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění zákona č. 279/2019 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění vyhlášky č. 331/2006 Sb., vyhlášky č. 390/2007 Sb., vyhlášky č. 194/2008 Sb., vyhlášky č. 15/2009 Sb., vyhlášky č. 484/2009 Sb., vyhlášky č. 384/2010 Sb., vyhlášky č. 441/2011 Sb., vyhlášky č. 456/2012 Sb., vyhlášky č. 401/2013 Sb., vyhlášky č. 346/2014 Sb., vyhlášky č. 389/2015 Sb., vyhlášky č. 411/2016 Sb., vyhlášky č. 409/2017 Sb. a vyhlášky č. 265/2018 Sb., se mění takto:
1. V § 2 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Je-li předloženou listinou výstup z autorizované konverze dokumentů provedené automatizovaně a skládá-li se vidimovaná listina z více listů, spojí ověřující osoba všechny listy vidimované listiny pevně do svazku způsobem uvedeným v odstavci 1.“.
2. V § 5 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a) se slovo „nebo“ zrušuje.
3. V § 5 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:
„c) výtisku opatřeného pomocí výpočetní techniky s ručním vypsáním údajů uvedených v § 8 zákona ověřující osobou.“.
4. V § 5 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:
„c) výtisku opatřeného pomocí výpočetní techniky s ručním vypsáním údajů uvedených v § 12 zákona ověřující osobou.“.
5. V § 5 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:
„(4) Ověřovací doložka se na listině vyznačí tak, aby nezasahovala do jejího obsahu.
(5) V případě zjištění chybného údaje v ověřovací doložce před uzavřením vidimace nebo legalizace se použije obdobně § 6c odst. 1, není-li možné listinu opatřit novou ověřovací doložkou.“.
6. § 6 zní:
㤠6
Vzor ověřovací knihy
(1) Vzor úvodního listu ověřovací knihy je stanoven v příloze č. 6 k této vyhlášce.
(2) Vzor listu podpisových vzorů je stanoven v příloze č. 7 k této vyhlášce.
(3) Vzor tiskopisu ověřovací knihy je stanoven v příloze č. 8 k této vyhlášce.“.
7. Za § 6 se vkládají nové § 6a až 6d, které včetně nadpisů znějí:
㤠6a
Označení ověřovací knihy
(1) Ověřovací kniha má na přední straně vazby vyznačen název „Ověřovací kniha“.
(2) Vede-li úřad paralelně více než jeden svazek ověřovací knihy, označí se každý svazek ověřovací knihy na přední straně vazby a na úvodním listu tak, aby jednotlivé svazky byly vzájemně odlišeny. Označení svazku ověřovací knihy je součástí pořadového čísla vidimace nebo legalizace v ověřovací doložce.
§ 6b
Provádění zápisů do ověřovací knihy
(1) Zápis do ověřovací knihy provádí ověřující osoba formou
a) ručního vypsání předepsaných oddílů tiskopisu ověřovací knihy, nebo
b) nalepení samolepícího štítku opatřeného pomocí výpočetní techniky do tiskopisu