28/1975 Sb., Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky, kterou se určují vodárenské toky a jejich povodí a stanoví seznam vodohospodářsky významných vodních toků, platné do 31.12.2001

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 28/1975 Sb.
[zrušeno č. 254/2001 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky
ze dne 28. března 1975,
kterou se určují vodárenské toky a jejich povodí a stanoví seznam vodohospodářsky významných vodních toků
Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky po projednání s dotčenými orgány státní správy a krajskými národními výbory stanoví podle § 20 odst. 2 a § 32 odst. 1 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon):
ČÁST PRVNÍ
Vodárenské toky a jejich povodí
§ 1
Vodárenskými toky jsou úseky vodních toků určené jako zdroj vody k hromadnému zásobování obyvatelstva vodou, uvedené v příloze č. 1 této vyhlášky. Počátek vodárenského toku je určen pramenem vodního toku. Pokud však na témže vodním toku je určen další jeho úsek za vodárenský tok, je jeho počátek vyznačen lokalitou uvedenou v příloze č. 1 této vyhlášky. Konec vodárenského toku tvoří příčný profil vodního toku v místě odběru vody pro hromadné zásobování obyvatelstva vodou a odebírá-li se voda vzdutá, tvoří konec vodárenského toku profil hráze nebo jezu, jímž se odebíraná voda vzdouvá; poloha těchto profilů je vyznačena v příloze č. 1 této vyhlášky názvem přilehlé lokality.
§ 2
Povodím vodárenského toku je území, ze kterého povrchové vody přirozeně stékají do vodního toku, k profilu vymezujícímu ukončení vodárenského toku, jakož i území, ze kterého jsou povrchové vody do povodí vodárenského toku uměle převáděny.
§ 3
Kromě staveb, zařízení, popřípadě činností uvedených již v § 13 vodního zákona, je třeba v povodí vodárenského toku souhlasu příslušného vodohospodářského orgánu pro tyto stavby, zařízení nebo činnosti:
a) velkokapacitní stavby pro živočišnou výrobu, za které se považují
1. stavby pro chov skotu, a to stavby pro dojnice o celkové kapacitě od 400 kusů, stavby pro telata od 800 kusů, odchovny mladého skotu od 500 kusů, stájové objekty pro chov dobytka na žír od 500 kusů,
2. stavby pro chov prasat, a to stavby pro výkrm prasat o celkové kapacitě zástavu od 5000 kusů a porodny prasnic a odchovny prasat v předvýkrmu o celkové kapacitě od 700 kusů,
b) zemní sila a objekty silážních zařízení,
c) stavby nemocnic, léčebny a jiná zařízení a provozy, s nimiž souvisí možnost vzniku nebezpečí infekčních onemocnění,
d) těžbu, úpravu a použití radioaktivních látek, popřípadě jedů,1)
e) leteckou aplikaci hnojiv a chemických látek pro ochranu rostlin,
f) objekty pro skladování a manipulaci s ropnými látkami a objekty pro skladování umělých hnojiv a postřikových ochranných látek.
ČÁST DRUHÁ
Vodohospodářsky významné vodní toky
§ 4
Vodními toky vodohospodářsky významnými jsou vodní toky, popřípadě jejich vodohospodářsky ucelené úseky uvedené v příloze č. 2 této vyhlášky.
§ 5
Ustanoveními této části nejsou dotčeny předpisy upravující výkon státní správy na úseku vodního hospodářství ve vyhrazených prostorách Československé lidové armády a ozbrojených bezpečnostních sborů.2)
ČÁST TŘETÍ
Ustanovení závěrečná
§ 6
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1975 s výjimkou části druhé, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1976.
 
Ministr:
Ing. Hruzík v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 28/1975 Sb.
Seznam vodárenských toků
 
 
 Nahoru