Input:

R 28/1967; Byt. Řízení před soudem Garance

č. 28/1967 Sb. rozh.
Pravomoc soudu není dána k projednání návrhu na vyklizení části bytu, do něhož se žalovaný nastěhoval protiprávně.
Soud nemůže schválit smír, jímž se žalovaný zavazuje vyklidit byt pod podmínkou přidělení náhradního bytu, resp. náhradního ubytování, nemá-li národní výbor podle zákona povinnost přidělit náhradní byt nebo poskytnout náhradní ubytování.
(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. října 1966, 5 Cz 124/66.)
Obvodní soud pro Prahu 3 schválil smír uzavřený mezi účastníky, jímž se žalovaní zavázali vyklidit a vyklizený odevzdat žalobcům jeden pokoj jimi dosud užívaný v domě v Praze 3, a to do 15 dnů ode dne, kdy pro ně pravomocným rozhodnutím obvodního národního výboru bude zajištěn náhradní byt, popřípadě náhradní ubytování.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem, že tímto rozhodnutím byl porušen zákon a toto rozhodnutí zrušil.
Z odůvodnění:
Obvodní soud v prvé řadě nezkoumal, zda je vůbec dána pravomoc soudu k projednání návrhu. Podle tvrzení žalovaných uzavřeli se žalobcem v roce 1963 podnájemní smlouvu k jednomu pokoji z bytu žalobce v Praze 3 a podle souhlasného přednesu účastníků odmítl nejprve bytový odbor a poté i komise bytového hospodářství ONV v Praze 3 přivolit k tomuto přenechání části bytu.
Z dosavadního řízení jeví se tedy jako nesporné, že se žalovaní nastěhovali do bytu žalobce bez rozhodnutí národního výboru, které k vzniku podnájemní smlouvy podle § 40 odst. 1 zák. č. 67/1956 Sb., v době jejich nastěhování platného, bylo