Input:

č. 28/1964 Sb. rozh. tr., Garance

č. 28/1964 Sb. rozh. tr.
Odpovědným pracovníkem ve smyslu ustanovení § 126 tr. zák. je nutno rozumět pracovníka v takové funkci, ve které vyhotovuje výkazy a hlášení o závažných skutečnostech, týkajících se určitého úseku národního hospodářství, přičemž tyto výkazy slouží k řízení, plánování a kontrole nár. hospodářství. Odpovědnou funkcí je nutno rozumět nejen funkci v hospodářství, ale i funkci ve státním aparátu. Odpovědným pracovníkem není pracovník, pokud vyhotovuje výkazy a hlášení, která se týkají pouze jeho osobního pracovního výkonu nebo prostředků, ev. výrobních nástrojů, za které na svém pracovišti osobně odpovídá.
(Rozhodnutí krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 9. dubna 1963 sp. zn. 2 To 119/63)
Usnesením okresního soudu v Písku bylo podle § 188 odst. 1 písm. d) tr. ř. zastaveno trestní stíhání obviněného A pro trestný čin narušování řízení, plánování a kontroly národního hospodářství podle § 126 tr. zák. a podle § 188 odst. 1 písm. c) tr. ř. byla trestní věc dalších obviněných B, C, D, E a F, stíhaných pro stejný trestný čin jako obviněný A, postoupena k projednání jako provinění podle § 40 písm. c) zák. č. 60/1961 Sb.
Krajský soud v Českých Budějovicích zamítl stížnost okresního prokurátora.
Z odůvodnění:
Obvinění byli žalováni pro trestný čin narušování řízení, plánování a kontroly národního hospodářství podle § 126 tr. zák., který spáchali podle obžaloby tak, že jako řidiči ČSAD vykazovali v pracovních výkazech nepravdivé údaje o počtu ujetých kilometrů a aby se tyto údaje shodovaly s údaji na tachometrech, natáčeli na tachometru kilometary pomocí zvláštního zařízení. Obviněný A, který několika řidičům zhotovil zařízení na dotáčení kilometrů, byl stíhán pro účastenství podle § 10 odst. 1 písm. c) tr. zák. na uvedeném trestném činu. Jednání obviněných nebylo vedeno s úmyslem rozkrádat nebo poškozovat majetek v socialistickém vlastnictví.
Soud prvého stupně nespatřil v zažalovaném skutku trestný čin narušování řízení, plánování a kontroly národního hospodářství podle § 126 tr. zák. již po objektivní stránce, vycházeje z toho, že žalovaný trestný čin vyžaduje jednání, které vážně zkresluje představu o hospodářské organizaci a o její čninosti.
Okresní prokurátor ve stížnosti považuje závěry soudu prvého stupně za nesprávné. Namítá, že žalovaný trestný čin nevyžaduje vznik nějakého kvalifikovaného následku a pro naplnění znaků tohoto trestného činu stačí, že obvinění vykazovali v pracovních výkazech, které jsou jediným výkazem pro kontrolu plnění plánu v základním ukazateli nákladní dopravy v tunokilometrech, nepravdivé údaje právě o počtu najetých tunokilometrů. Rozsah činnosti, do níž se zapojila řada řidičů a opravářů a rafinovanost, když jen náhodou došlo k odhalení, nečiní nebezpečnost jednání pro společnost nepatrnou, jak má za to okresní soud. Stěžovatel proto navrhl, aby rozhodnutí soudu prvého stupně bylo zrušeno a obžaloba byla přijata.
Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí, jeho zákonnost a odůvodněnost, přezkoumal i postup řízení usnesení předcházející, neshledal však stížnost odůvodněnou.
V postupu řízení není závad. Činnost obviněných jak v přípravném řízení, tak v napadeném usnesení je dostatečně