Input:

28/1962 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o spolupráci v oblasti zdravotnictví mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky Archiv

č. 28/1962 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o spolupráci v oblasti zdravotnictví mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 27. února 1962
o Úmluvě o spolupráci v oblasti zdravotnictví mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky
Dne 5. dubna 1961 byla v Praze podepsána Úmluva o spolupráci v oblasti zdravotnictví mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky.
Vláda Československé socialistické republiky Úmluvu schválila dne 14. června 1961. Schválení Úmluvy vládou Československé socialistické republiky bylo sděleno nótou ze dne 10. července 1961 a schválení Úmluvy vládou Kubánské republiky nótou ze dne 11. září 1961.
Podle svého článku 11 vstoupila Úmluva v platnost dnem 11. září 1961.
České znění Úmluvy se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
ÚMLUVA
o spolupráci v oblasti zdravotnictví
mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Kubánské republiky vedeny přáním rozšířit a upevnit přátelské vztahy mezi národy obou zemí též spoluprací v oboru zdravotnictví a lékařské vědy se rozhodly uzavřít Úmluvu o spolupráci v oblasti zdravotnictví a za tím účelem jmenovaly svými zmocněnci:
vláda Československé socialistické republiky
dr. Josefa Plojhara,
ministra zdravotnictví,
vláda Kubánské republiky
dr. Mario Escalonu,
náměstka ministra zdravotnictví,

kteří vyměnivše si plné moci a shledavše je v náležitém pořádku a v předepsané formě se dohodli na těchto ustanoveních:
Článek 1
Smluvní strany budou podporovat a rozvíjet spolupráci a výměnu zkušeností v otázkách zdravotnictví a lékařské vědy tak, aby tato spolupráce přispívala k stálému zlepšování zdravotního stavu lidu obou zemí.
Článek 2
1. Smluvní strany si budou vzájemně vyměňovat konkrétní zkušenosti v otázkách organizace zdravotnictví a jeho řízení, zvláště na úsecích preventivní a léčebné péče, hygienické a protiepidemické služby, zdravotnické osvěty a použití lékařských přístrojů, nástrojů a léků.
2. Smluvní strany si budou vzájemně vyměňovat plány a materiály týkající se sjezdů, konferencí a porad, které se zabývají otázkami organizace zdravotnictví a otázkami lékařské vědy. Budou vzájemně zvát příslušníky druhé strany k účasti na vědeckých sjezdech a konferencích své země.
Článek 3
Příslušné orgány a instituce obou smluvních stran si budou za účelem společného boje proti infekčním nemocem vzájemně vyměňovat zkušenosti o prevenci, diagnostice a léčení těchto nemocí.
Článek 4
Smluvní strany si budou vzájemně vyměňovat lékařskou literaturu, zdravotnické filmy, názorné pomůcky a jiné zdravotnicko-osvětové materiály.
Článek 5
Příslušné orgány a instituce smluvních stran budou spolupracovat