Input:

R 28/1962; Družstva. Řízení před soudem. Zemědělská družstva Garance

č. 28/1962 Sb. rozh.
Preskúmanie opatrení právnych orgánov JRD, ku ktorým došlo v rámci ustanovenia čl. 14 ods. 2 vzorových stanov, nespadá do právomoci súdov; nejde tu o občiansku vec právnu v zmysle § 3 o. s. p. Ak bola však členovi JRD znížená odmena za prácu nad rámec ustanovenia čl. 19 ods. 2, patrí rozhodovanie o tomto nároku do právomoci súdov.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 28. decembra 1961 2 Cz 113/61)
Žalobca pracoval v žalovanom JRD ako člen, a to v živočíšnej výrobe do 2. mája 1959, kedy nastúpil vojenské cvičenie. Po návrate z neho začiatkom júna 1959 nebola mu daná možnosť pracovať naďalej ako kŕmič, ale bol preradený do rastlinnej výroby. Z toho dôvodu prestal mať záujem o prácu v JRD a po určitej prestávke nadviazal pracovný pomer s NHKG v Kunčiciach. Od začiatku roku 1959 do opustenia práce v JRD odpracoval 420 pracovných jednotiek, ktoré mu boli zálohované. Doplatok, vyplácaný v r. 1960, však už nedostal a bol mu odopretý na základe rozhodnutia členskej schôdze JRD, ktorá žalobcu takýmto spôsobom potrestala za odchod z družstva s odvolaním sa na článok 19, ods. 2 vzorových stanov (uverej. pod č. 92/1959 Ú. l.).
Keď nedopadlo priaznivo ani mimosúdne jednanie so zástupcami JRD, domáhal sa žalobca svojho nároku na odmenu za prácu súdnou cestou.
Okresný súd v Poprade žalobu zamietol v súlade s návrhom okresného prokurátora, ktorý vstúpil do konania podľa § 6 o. s. p. Vychádzal z názoru, že odoprenie požadovaných nárokov žalobcu sa stalo na základe rozhodnutia členskej schôdze, teda najvyššieho orgánu Jednotného roľníckeho družstva a súd nie je povolaný skúmať správnosť či nesprávnosť takého rozhodnutia. Preto uznal žalobcov nárok za neopodstatnený a bezzákladný.
Rozhodnutie okresného súdu nebolo včas napadnuté odvolaním, takže nadobudlo právoplatnosť.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pre porušenie zákona podanú predsedom Najvyššieho súdu, že rozsudkom okresného súdu bol porušený zákon.
V súdenej veci tvrdil žalobca, že bol ako člen žalovaného družstva potrestaný stratou viac ako pät pracovných jednotiek v rozpore s článkom 18 ods. 2 vzorových