Input:

28/1960 Sb., Vládní nařízení o dodatkové dovolené zaměstnanců, platné do 31.12.1965 Archiv

č. 28/1960 Sb., Vládní nařízení o dodatkové dovolené zaměstnanců, platné do 31.12.1965
[zrušeno č. 65/1965 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 18. března 1960
o dodatkové dovolené zaměstnanců
Vláda Republiky československé nařizuje podle § 6 zákona č. 81/1959 Sb., o placené dovolené na zotavenou:
§ 1
(1) Za zaměstnance, kteří konají práce zdraví škodlivé nebo zvlášť obtížné (§ 6 zákona), se považují zaměstnanci
a) pracující s otevřenými zářiči na pracovištích II. a III. kategorie podle ČSN včetně práce u reaktorů a v oblasti primárního okruhu, u přístrojů pro přečerpávání radonu a ve zdravotnictví při léčebném zavádění uzavřených zářičů a dále pracující při úpravě radioaktivních surovin, pokud na těchto pracovištích dávky ionizujícího záření jsou obzvláště vysoké;
b) v zařízeních pro léčení tuberkulózy, kteří provádějí rentgenovou diagnostiku po více než 3 hodiny denně v měsíčním průměru;
c) kteří trvale pracují v laboratořích s vysoce virulentním materiálem;
d) kteří trvale pracují v tuberkulózních léčebnách a tuberkulózních lůžkových i ambulantních odděleních ústavů národního zdraví, v nichž se ošetřují nemocní s nakažlivou formou TBC, a v Bangových izolátech;
e) pracující pod vlivem RTG záření a s ostatními uzavřenými zářiči, pracující ve zdravotnických zařízeních při práci s radonem a pracující na pracovištích pro těžbu radioaktivních surovin, pokud v těchto případech nelze zabránit překročení 1/5 nejvýše přípustné dávky záření a zaměstnanci na těchto pracovištích pracují nepřetržitě po dobu delší 3 let;
f) kteří trvale pracují v infekčních složkách zdravotnických a veterinárních zařízení, v laboratořích a na pracovištích sloužících převážně pro vyšetření nebo zpracování infekčních materiálů;
g) pracující při přímém