Input:

28/1959 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení o státní arbitráži Garance

č. 28/1959 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení o státní arbitráži
[zrušeno nepřímo č. 121/1962 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 20. května 1959,
kterým se mění a doplňuje vládní nařízení o státní arbitráži
Vláda Republiky československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organizaci veřejné správy, a podle § 10 odst. 1 zákona č. 63/1958 Sb., o druhém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Republiky československé:
Čl. I
Vládní nařízení č. 47/1953 Sb., o státní arbitráži, ve znění vládního nařízení č. 45/1954 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. § 7 zní:
„(1) Státní arbitráž nerozhoduje
a) spory uvedené v § 28 odst. 1 a 2 a v § 29 odst. 1, ledaže orgán nadřízený stranám, u něhož je zřízena resortní nebo družstevní arbitráž, dá souhlas k tomu, aby spor rozhodla státní arbitráž;
b) majetkové spory, v nichž aspoň jednou ze stran je jednotné zemědělské družstvo;
c) spory o náhradu nákladů léčebné péče, dávek nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení a jiných nákladů vynaložených z důvodů škody na zdraví nebo smrti;
d) spory o plnění z pojistného poměru, spory o regresní nároky z pojistného poměru a spory mezi odborovým orgánem a závodem o náhradu škody vzniklé nesprávným postupem závodu při provádění nemocenského pojištění;
e) spory podle X. hlavy části druhé občanského soudního řádu;
f) spory o vyloučení věci z exekuce, spory vyplývající z námitek podaných v exekučním řízení a žaloby vymáhajícího věřitele;
g) spory o náhradu škody souvisící s provozem dopravních prostředků (včetně sporů z regresních nároků);
h) spory, v nichž jde o věcné právo k nemovité věci nebo v němž se takové právo popírá anebo v němž se žádá o rozdělení nemovité věci nebo o úpravu hranic;
ch) spory vyplývající z nájemních poměrů k nemovitým věcem a z jiných plnění ve vztahu k takovým nájemním poměrům;
i) spory