Input:

R 28/1959 (tr.); Garance

č. 28/1959 Sb. rozh. tr.
Při právním posouzení více útoků (skutků), spáchaných kulakem ke škodě JZD, nutno přihlížet v zájmu třídního rozboru věci k závažnosti jednání v celé jeho souvislosti.
Dopustil-li se obžalovaný kulak při svém zcela negativním poměru k JZD od doby, kdy do družstva vstoupil, celé řady skutků zakládajících úmyslné trestné činy, které směřovaly přímo k poškození družstva, vyplývá pak při třídním pohledu na souzenou věc v celé její souvislosti, že obžalovaný kulak z nepřátelství k lidově demokratickému řádu se dopustil jednání v úmyslu ztěžovat plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství v úseku zďružstevněné zemědělské výroby.
Právnímu posouzení zjištěného skutku obžalovaného kulaka z hlediska trestného činu sabotáže podle § 85 odst. 1 písm. a) tr. zák. nebrání skutečnost, že obžaloba neuvádí, že se obžalovaný dopustil ke škodě JZD jednání, objektivně vykazujícího znaky sabotáže, z nepřátelství k lidově demokratickému řádu, neboť zjištění tohoto motivu nemění nic na totožnosti zažalovaného skutku, při jehož právním posouzení není soud – jak plyne z ustanovení § 239 tr. ř. – vázán obžalobou.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 20. května 1959, 4 Tz 14/59.)
Obžalovaný kulak vstoupil v roce 1957 do JZD, když bylo v obci založeno. Od počátku však neměl kladný poměr k družstvu a odcizoval postupně ke škodě družstva zelenou píci (nejméně 100 q) pro svá prasata, jež v nadměrném množství choval na svém záhumenku. Za tímtéž účelem odcizil přibližně i 100 kg šrotu a otrub, dále asi 250 kg různých zrnin a asi 100 kg seťového ovsa a 20 kg hrachu. Zrniny použil pro svoji drůbež, kterou na záhumenku choval rovněž v značném množství. Kromě těchto zemědělských produktů odcizil z družstevního majetku i chlévskou mrvu, kterou věnoval jinému zemědělci, který dosud v obci soukromě hospodařil, na různých místech většinou ve zvláštních skrýších skrýval přes 11 q pšenice a přes 9 q žita se spekulačním úmyslem pro případ, že bude zase soukromě hospodařit. Stejně ukryl a do společného inventáře neodvedl různé hospodářské nářadí (řemeny k mlátičce, třídílné brány, plečku, nože k výfukové řezačce). O vozu s gumovými koly s náhradním kolem a třemi plášti nepravdivě předstíral, že patří jeho bratru a zanedbával svou povinnost krmit u něho v usedlosti ustájený hovězí dobytek tím, že nepřivezl několikrát krmení, ač v téže době přivezl krmení pro svůj záhumenkový dobytek.
Lidový soud ve Strakonicích uznal obžalovaného vinným trestnými činy rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 245 odst. 1 písm. a) tr. zák., spekulace podle § 134a odst. 1 tr. zák. a poškozování provozu podle § 135 odst. 1 tr. zák., odsoudil ho k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání čtyř let a k vedlejším trestům ztráty čestných práv občanských (práva volebního) na dobu 5 let po odpykání trestu odnětí svobody, propadnutí veškerého jmění, zákazu pobytu v okrese strakonickém na 10 let a uveřejnění rozsudku.
Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením zamítl odvolání, které podal pouze obžalovaný.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu vyslovil porušení zákona v ustanovení § 13 odst. 1, § 247 odst. 1 tr. ř. se zřetelem k § 85 odst. 1