274/1998 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění účinném k 1.11.2009

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 274/1998 Sb.
[zrušeno č. 377/2013 Sb.]
VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství
ze dne 12. listopadu 1998
o skladování a způsobu používání hnojiv
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
476/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 2 odst. 1, § 4 odst. 1, § 5, § 7 a přílohu
473/2002 Sb.
(k 20.11.2002)
mění § 4 odst. 3
399/2004 Sb.
(k 1.8.2004)
v § 1 a § 4 doplňuje odst. 4, v § 4 mění odst. 1, mění nadpis části druhé, v § 5 odst. 4, § 7, nové přílohy č. 1 až č. 3
91/2007 Sb.
(k 1.5.2007)
mění celkem 15 novelizačních bodů
353/2009 Sb.
(k 1.11.2009)
mění; celkem 20 novelizačních bodů
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 16 písm. c) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech):
ČÁST PRVNÍ
SKLADOVÁNÍ HNOJIV
§ 1
Skladování tuhých minerálních hnojiv
(1) Tuhá minerální hnojiva se skladují ve skladech1) jako volně ložená nebo balená.
(2) Volně ložená minerální hnojiva se skladují
a) v hromadách označených názvem hnojiva do maximální výše 6 m, od sebe vzdálených minimálně 1 m,
b) v odděleních označených názvem hnojiva, kde hromady mohou dosahovat nejvýše po horní hranu přepážky, nebo
c) v zásobnících.
(3) Balená minerální hnojiva se skladují pouze v obalech k tomu určených. Do hmotnosti 50 kg se skladují v pytlích uložených na sebe do výše maximálně 1,5 m. Při uložení pytlů s hnojivy na paletách se palety mohou ukládat maximálně ve 2 vrstvách. Nad hmotnost 50 kg se hnojiva skladují ve velkoobjemových vacích jednotlivě nebo maximálně ve 2 vrstvách, pokud výrobce neuvádí jinak.
(4) Na přechodnou dobu před použitím, nejdéle však na 1 měsíc, se mohou balená tuhá minerální hnojiva skladovat i na volných zpevněných plochách, pokud jsou umístěna na palety a chráněna před povětrnostními vlivy.
§ 2
Skladování jednosložkových hnojiv typu dusičnanu amonného
(1) Jednosložkovými hnojivy typu dusičnanu amonného se pro účely této vyhlášky rozumějí hnojiva s celkovým obsahem obou forem dusíku vyšším než 28 %.
(2) Hnojiva uvedená v odstavci 1 se mohou skladovat pouze
a) ve skladech,1)
odděleně a chráněna před jakýmkoli vnosem látek organického původu, zejména pilin, slámy, dřeva, oleje nebo látek alkalicky reagujících, zejména vápna a cementu,
b) balená a v množství maximálně do 25 tun v jednom skladě,
c) tak, aby byla chráněna proti přímému slunečnímu záření,
d) minimálně ve vzdálenosti 1 m od zdi a stropu skladu a minimálně 0,5 m od tepelného a světelného zdroje, a
e) za podmínky, že ve skladě rozsypané hnojivo a zbytky obalů jsou neprodleně odstraněny mimo skladovací prostor.
§ 3
Skladování kapalných minerálních hnojiv
(1) Kapalná minerální hnojiva se skladují v nádržích2) k tomu účelu vybudovaných a označených názvem skladovaného hnojiva, umístěných v záchytných vanách o objemu větším, než je objem největší nádrže ve vaně umístěné.
(2) Suspenzní minerální hnojiva se skladují v nádržích opatřených účinným míchacím zařízením.
(3) Na přechodnou dobu před použitím, nejdéle však na 1 měsíc, se mohou balená kapalná minerální hnojiva skladovat i na volných zpevněných plochách, pokud jsou chráněna před povětrnostními vlivy a maximální objem jednoho balení činí 1 000 litrů.
§ 3a
Skladování organických a organominerálních hnojiv
(1) Kapalná organická a organominerální hnojiva se skladují v nepropustných nadzemních, popřípadě částečně zapuštěných nádržích nebo v zemních jímkách. Při provozu jímek a nádrží se zamezí přítoku povrchových nebo srážkových vod do jímky nebo nádrže, pokud není v kolaudačním rozhodnutí uvedeno jinak3) .
(2) Volně ložená tuhá organická a organominerální hnojiva se skladují ve stavbách zabezpečených stejným
 
 Nahoru