273/2013 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 273/2013 Sb.
ZÁKON
ze dne 22. srpna 2013,
kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o návykových látkách
Čl. I
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 354/1999 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 57/2001 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 407/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 223/2003 Sb., zákona č. 362/2004 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 106/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb. a zákona č. 50/2013 Sb., se mění takto:
1. § 1 včetně nadpisu zní:
㤠1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) zacházení s návykovými látkami, jejich vývoz, dovoz a tranzitní operace s nimi,
b) zacházení s přípravky obsahujícími návykovou látku, s přípravky obsahujícími návykovou látku a uvedenou látku kategorie 1 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prekursory drog1(dále jen „uvedená látka kategorie 1“) a léčivými přípravky obsahujícími uvedenou látku kategorie 1, jejich vývoz, dovoz a tranzitní operace s nimi a
c) pěstování máku, konopí a koky a vývoz, dovoz a zneškodňování makoviny.
(2) Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.“.
2. Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 o prekursorech drog, v platném znění.“.
3. V § 2 písm. a), § 3 odst. 2, § 5 odst. 1, 2, 4 a 8, § 10 odst. 4, § 11 odst. 1 a 2, § 20 odst. 2 písm. b) až d), § 21 odst. 2 písm. b), c) a e), § 27 odst. 1, § 27a odst. 1 a 2 a v § 43a odst. 1 písm. b) bodě 1 se slova „tohoto zákona“ nahrazují slovy „nařízení vlády o seznamu návykových látek“.
4. V § 2 písmeno b) zní:
„b) přípravkem roztok nebo směs v jakémkoli fyzikálním stavu obsahující návykovou látku nebo návykovou látku a uvedenou látku kategorie 1 nebo léčivý přípravek podle zákona o léčivech obsahující uvedenou látku kategorie 1,“.
5. V § 2 se písmena c) a d) včetně poznámek pod čarou č. 1a a 2 zrušují.
Dosavadní písmena e) až j) se označují jako písmena c) až h).
6. V § 2 písm. c) se za slova „Papaver somniferum“ vkládá slovo „L.“ a na konci textu písmene se doplňují slova „ , s výjimkou celých rostlin máku včetně tobolek určených pro okrasné účely“.
7. V § 2 se písmena f) a g) včetně poznámky pod čarou č. 2b zrušují.
Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno f).
8. V § 2 písm. f) se slova „a přípravků je obsahujících“ nahrazují slovy „ , přípravků je obsahujících a makoviny“.
9. V části první nadpis hlavy II zní: „ZACHÁZENÍ S NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI A PŘÍPRAVKY“.
10. V § 3 odst. 2 větě první se za slova „použity pouze k“ vkládají slova „omezeným výzkumným,“.
11. § 3a se včetně nadpisu zrušuje.
12. V
 
 Nahoru