273/1993 Sb., Zákon o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění účinném k 1.1.2013

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 273/1993 Sb.
ZÁKON
ze dne 15. října 1993
o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
40/1995 Sb.
(k 1.4.1995)
ruší § 5 odst. 2
121/2000 Sb.
(k 1.12.2000)
v § 1 odst. 2 mění písm. a)
132/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 9 a § 10, vkládá § 9a a § 10a
499/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
v § 6 odst. 1 mění slova
249/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění 16 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
130/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
nahrazuje slova v § 2a odst. 1 a 2
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
v § 10a ruší odst. 8
142/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
vkládá nový § 10d
496/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
ruší části první a třetí a § 13
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST I
(zrušena zák. č. 496/2012 Sb. k 1.1.2013)
ČÁST II
Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
§ 11
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb. a zákona č. 600/1992 Sb., se mění takto:
1. V poznámce č. 1) k § 3 odst. 1 písm. a) se vypouštějí slova „§ 1 odst. 1 dekretu presidenta republiky č. 50/1945 Sb., o opatřeních v oblasti filmu“.
2. V § 3 odst. 1 písm. c) bodu 9 se vypouštějí slova „filmových a jiných audiovizuálních“.
ČÁST III
(zrušena zák. č. 496/2012 Sb. k 1.1.2013)
ČÁST IV
Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 13
(zrušen zák. č. 496/2012 Sb. k 1.1.2013)
§ 14
Státní organizace Filmové studio Barrandov - Copyright a Filmové studio Zlín - Copyright, které vykonávají autorská práva výrobce kinematografických děl,19) se slučují dnem účinnosti tohoto zákona s Fondem; na Fond jako na právního nástupce přecházejí jejich práva a závazky z majetkových a jiných vztahů, včetně práv a závazků na úseku duševního vlastnictví. Tím není dotčeno právo hospodaření příslušející Archivu k veškerým originálním nosičům, z nichž tato práva a závazky vyplývají.
§ 15
 
 Nahoru