Input:

272/1949 Sb., Zákon o řízení výroby a distribuce v oboru působnosti ministra informací a osvěty, platné do 30.4.1990 Archiv

č. 272/1949 Sb., Zákon o řízení výroby a distribuce v oboru působnosti ministra informací a osvěty, platné do 30.4.1990
ZÁKON
ze dne 19. prosince 1949
o řízení výroby a distribuce v oboru působnosti
ministra informací a osvěty.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1)  Ministr informací a osvěty se zmocňuje, aby v rámci jednotného hospodářského plánu a v souladu s ním činil v oboru své působnosti, zejména v odvětví výroby polygrafické, knihařské, gramofonové a filmové opatření k řízení výroby a distribuce s výjimkou zahraničního obchodu a to se zřetelem k uspokojení kulturních potřeb pracujícího lidu.
(2)  Opatření podle odstavce 1 činí ministr informací a osvěty v dohodě se zúčastněnými ministry, zejména v dohodě s ministrem průmyslu, pokud jde o výrobu, a s ministrem vnitřního obchodu, pokud jde o distribuci, a vyhlašuje je, jsou-li všeobecné povahy, v Úředním listě, po případě v Úředním věstníku.
§ 2.
Jednání a opomenutí, příčící se opatřením učiněným, podle tohoto zákona nebo předpisům vydaným podle něho, trestají okresní národní výbory, pokud nejde o čin trestný soudně, pokutou do 100 000 Kčs neb vězením (uzamčením) do 3 měsíců nebo oběma těmito tresty. Pro případ nedobytnosti pokuty se vyměří náhradní trest vězení (uzamčení) podle míry zavinění do 3 měsíců. Uloží-li se oba tresty, nesmí trest vězení (uzamčení) spolu s náhradním trestem za nedobytnou pokutu přesahovati 3 měsíce.
§ 3.
(1)  Zrušují se:
a)  Zákon ze dne 29. ledna 1947, č. 20 Sb., o