Input:

271/2009 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 271/2009 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 21. srpna 2009,
kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 5 a § 4 odst. 9 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 9/2009 Sb.:
Čl. I
Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.
Čl. II
Vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění vyhlášky č. 401/2004 Sb. a vyhlášky č. 209/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 1 v nadpisu a v § 1 odst. 1 se slova „statkových hnojivech,“ zrušují.
2. Přílohy č. 1 až 3 znějí:
„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 474/2000 Sb.
Limitní hodnoty rizikových prvků v hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech
1. Minerální hnojiva, pomocné půdní látky, pomocné rostlinné přípravky
a) minerální hnojiva s fosforečnou složkou, u nichž je hmotnostní zlomek celkového fosforu jako P2O5 5 % a více:
 
mg/kg P2O5
mg/kg hnojiva
kadmium
olovo
rtuť
arsen
chrom
50
15
1,0
10
150
b) minerální hnojiva s fosforečnou složkou, u nichž je hmotnostní zlomek celkového fosforu jako P2O5 menší než 5 % , ostatní minerální hnojiva neobsahující fosfor, pomocné půdní látky, pomocné rostlinné přípravky:
 
mg/kg hnojiva, pomocné půdní látky, pomocného rostlinného přípravku
kadmium
olovo
rtuť
arsen
chrom
11)
10
1,0
10
50
c) minerální vápenatá a hořečnatovápenatá:
 
mg/kg vysušeného vzorku hnojiva
kadmium
olovo
rtuť
arsen
chrom
1,5
30
0,5
20
50
2. Organická hnojiva, substráty, statková hnojiva
a) substráty:
 
mg/kg sušiny
kadmium
olovo
rtuť
arsen
chrom
měď
molybden
nikl
zinek
22)
100
1,0
20
100
100
53)
50
300
b) organická a statková hnojiva se sušinou nad 13 % :
 
mg/kg sušiny
kadmium
olovo
rtuť
arsen
chrom
měď
molybden
nikl
zinek
2
100
1,0
20
100
150
20
50
600
Poznámka: Maximální aplikační dávka 20 tun sušiny .ha-1 v průběhu 3 let.
c) organická a statková hnojiva se sušinou nejvýše 13 % :
 
mg/kg sušiny
kadmium
olovo
rtuť
arsen
chrom
měď
molybden
nikl
zinek
2
100
1,0
20
100
250
20
50
1200
Poznámka: Maximální aplikační dávka 10 tun sušiny .ha-1 v průběhu 3 let.
3. Organominerální hnojiva
U organominerálních hnojiv podle složení hnojiva a způsobu jeho použití se uplatní limity pro minerální nebo pro organická hnojiva.
Vysvětlivky:
1) 5 mg/kg u hnojiv obsahujících pouze zinek jako součást určující typ.
2) 1 mg/kg pro substráty určené pro pěstování zeleniny a ovoce.
3) Neplatí pro substráty používané v zahradnictví vyjma těch, které jsou používány k pěstování ovoce a zeleniny.
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 474/2000 Sb.
Přípustné odchylky
1. Minerální jednosložková hnojiva
 
a) dusíkatá hnojiva
absolutní hodnota
 
 
přípustné odchylky v
 
 
hmotnostních
 
 
procentech