Input:

270/2021 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech Garance

č. 270/2021 Sb.
ZÁKON
ze dne 1. července 2021,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna živnostenského zákona
Čl. I
V § 45 odst. 2 písm. i) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 169/2012 Sb., se slova „zapisované do občanského průkazu podle zákona o občanských průkazech (dále jen „titul nebo vědecká hodnost“)“ zrušují.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. II
V § 123e odst. 1 písm. b) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. a zákona č. 195/2017 Sb., se slova „se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem“ zrušují.
ČÁST TŘETÍ
Změna notářského řádu
Čl. III
Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 82/1998 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 352/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 349/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 344/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 460/2016 Sb., zákona č. 258/2017 Sb., zákona č. 94/2018 Sb., zákona č. 7/2019 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 33/2020 Sb., zákona č. 527/2020 Sb., zákona č. 218/2021 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:
1. V § 109d úvodní části ustanovení se slova „jejich držitelích“ nahrazují slovy „osobách, jimž je občanský průkaz vydán,“.
2. V § 109d písm. f) se slovo „úřadu“ nahrazuje slovy „správního orgánu“.
3. V § 109d písmeno h) zní:
„h) číslo, popřípadě série a datum skutečného skončení platnosti neplatného občanského průkazu.“.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o Ústavním soudu
Čl. IV
Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 236/1995 Sb., zákona č. 77/1998 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 48/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 114/2003 Sb., zákona č. 83/2004 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 404/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 90/2017 Sb., zákona č. 173/2018 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:
1. V § 25a odst. 5 písm. c) se slova „občan prohlášený za mrtvého nepřežil“ nahrazují slovy „osoba prohlášená za