Input:

27/2021 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Protokolu, jímž se mění Evropská úmluva o krajině Garance

č. 27/2021 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. června 2016 byl ve Štrasburku přijat Protokol, jímž se mění Evropská úmluva o krajině1) . Protokol byl od 1. srpna 2016 otevřen k ratifikaci, přijetí nebo schválení.
S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky jej ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Rady Evropy, depozitáře Protokolu, dne 9. února 2018.
Protokol vstupuje v platnost na základě svého článku 8 odst. 3 dne 1. července 2021 a tímto dnem vstoupí v platnost i pro Českou republiku.
Anglické znění Protokolu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD
Řada evropských smluv - č. 219

Protokol, jímž se mění Evropská úmluva o krajině
Štrasburk, 1. VIII. 2016
Členské státy Rady Evropy a další smluvní strany Evropské úmluvy o krajině otevřené k podpisu ve Florencii 20. října 2000 (dále jako „Úmluva“),
přejíce si podpořit evropskou spolupráci s neevropskými státy, které si přejí provádět ustanovení Úmluvy,
se dohodly takto:
  
Článek 1
Název Úmluvy se mění na následující:
„Úmluva Rady Evropy o krajině“.
  
Článek 2
V Preambuli se přidává nový odstavec za odstavec 5:
„Všeobecně si vědomy celosvětového významu krajiny, jako základní složky prostředí, v němž lidé žijí;“
V Preambuli se přidává nový odstavec za původním odstavcem 12 (nový odstavec 13):
„Přejíce si umožnit užívání hodnot a principů formulovaných v Úmluvě neevropským státům, které si tak přejí;“
  
Článek 3
Znění článku 3 Úmluvy se nahrazuje tímto:
„Cílem této úmluvy je podpořit ochranu, správu a plánování krajiny a organizovat spolupráci mezi Stranami.“
  
Článek 4
Odstavec C.2 článku 6 Úmluvy se nahrazuje tímto:
„Tyto vymezující a hodnotící postupy budou provázeny výměnou zkušeností a metodologie, organizovanou mezi Stranami na mezinárodní úrovni podle článku 8.“
  
Článek 5
Název kapitoly III Úmluvy se mění takto:
„KAPITOLA III - SPOLUPRÁCE MEZI STRANAMI“
  
Článek 6
Odstavec 1 článku 11 Úmluvy se nahrazuje tímto:
„Cena krajiny Rady Evropy je oceněním, které může být uděleno místním a regionálním orgánům a jejich seskupením, jež jako součást krajinné politiky některé ze Stran této úmluvy zavedly takovou politiku nebo opatření na ochranu, správu a/nebo plánování krajiny, jež se ukázaly být trvale účinnými a mohou proto sloužit jako příklad pro jiné územní orgány Stran. Ocenění lze rovněž udělit nevládním organizacím za jejich zvláště významný příspěvek k ochraně, správě nebo plánování krajiny.“
  
Článek 7
Odstavec 1 článku 14 Úmluvy se nahrazuje tímto:
„Po vstupu této úmluvy v