27/2017 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky, podepsané v Moskvě dne 10. července 1970

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 27/2017 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 10. července 1970 byla v Moskvě podepsána Dohoda o zřízení Mezinárodní investiční banky.
S Dohodou vyslovilo souhlas Federální shromáždění Československé socialistické republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval. Ratifikační listina Československé socialistické republiky byla uložena v sekretariátu Rady vzájemné hospodářské pomoci, depozitáře1) Dohody, dne 16. prosince 1970.
Dohoda se podle svého článku XXV předběžně prováděla od 1. ledna 1971 a podle ustanovení téhož článku vstoupila v platnost dne 5. února 1971. Tímto dnem vstoupila Dohoda v platnost i pro Československou socialistickou republiku.
Česká republika oznámila vládě Ruské federace, depozitáři Dohody, že se jako nástupnický stát České a Slovenské Federativní Republiky považuje s účinností od 1. ledna 1993 za vázanou Dohodou o zřízení Mezinárodní investiční banky ze dne 10. července 1970.
Ruské znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD
Dohoda
o zřízení Mezinárodní investiční banky
Vlády Bulharské lidové republiky, Maďarské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Mongolské lidové republiky, Polské lidové republiky, Svazu sovětských socialistických republik a Československé socialistické republiky, vedeny zájmy rozvoje národního hospodářství smluvních stran, se dohodly takto:

  
Článek I
Zřídit Mezinárodní investiční banku (dále jen „banka“),
Zakládajícími členy banky jsou smluvní strany.
Za členy banky mohou být přijaty i další státy. Způsob přijetí dalších států za členy banky je upraven článkem XXIII této Dohody,
Banka provádí- svoji činnost na základě plné rovnoprávnosti a respektování suverenity všech členských států banky.
Banka má sídlo v Moskvě.
Banka se zřizuje a bude provádět svoji činnost v souladu s dále uvedenými ustanoveními.
  
Článek II
Základní úlohou banky je poskytovat dlouhodobé a střednědobé úvěry především k realizaci opatření spojených s mezinárodní socialistickou dělbou práce, specializací a kooperací výroby, s náklady na rozšíření surovinové a palivové základna ve společném zajmu, s výstavbou objektů v ostatních odvětvích národního hospodářství, představujících společný zájem pro rozvoj ekonomiky členských států banky, a rovněž k výstavbě objektů sloužících rozvoji národního hospodářství států a k dalším úkolům stanoveným bankovní radou a odpovídajícím úloze banky,
Ve své činnosti musí banka vycházet z nutnosti zajišťovat efektivní využívání zdrojů, zaručit platební schopnost pokud jde o její závazky, a přísně odpovídat za návratnost úvěrů poskytovaných bankou.
Objekty úvěrované bankou musejí odpovídat nejvyšší vědecko-technické úrovni a musejí zajišťovat produkci výrobků nejvyšší kvality při nejnižších nákladech a cenách, odpovídajících světovému trhu.
Banka poskytuje úvěry na realizaci opatření a výstavbu objektů představujících zájem několika členských států při existenci dlouhodobých dohod nebo jiných úmluv o realizaci opatření, o výstavbě objektů a o odbytu jimi produkovaných výrobků ve společném zájmu členských států, přičemž přihlíží i k doporučením, o koordinaci národohospodářských plánů členských států banky.
Činnost banky musí
 
 Nahoru