Input:

27/1964 Sb., Vyhláška ministerstva dopravy o vnitrozemské plavbě, platné do 31.12.1974 Archiv

č. 27/1964 Sb., Vyhláška ministerstva dopravy o vnitrozemské plavbě, platné do 31.12.1974
VYHLÁŠKA
ministerstva dopravy
ze dne 12. února 1964,
o vnitrozemské plavbě
Ministerstvo dopravy stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 24 zákona č. 26/1964 Sb., o vnitrozemské plavbě:
§ 1
(k § 2 zákona)
(1)  Při výkonu státního odborného dozoru Státní plavební správa v Bratislavě (dále jen „plavební správa”) sleduje
a)  stav sledované vodní cesty, označení plavební dráhy, přívozů, vedení (potrubí) a plavebních překážek,
b)  provoz přístavů, pořádek a čistotu v nich,
c)  dodržování předpisů týkajících se plavby, zvlášť pravidel plavebního provozu,
d)  způsobilost k plavbě, provádění opětovných technických prohlídek a u osobních lodí dodržování nejvyššího přípustného počtu cestujících (osob),
e)  vybavení plavidel dostatečnou posádkou a předepsanými lodními listinami,
f)  zdravotní a odbornou způsobilost pracovníků na plavidle a v přístavu k výkonu prací, kterými byli pověřeni, a jejich obeznámení s předpisy pro výkon služby a s předpisy o bezpečnosti při práci.
(2)  Z ostatních úkolů přísluší plavební správě na úseku péče o plavební bezpečnost
a)  pečovat o plavební bezpečnost na vodních cestách a v přístavech a činit opatření k zajištění plynulého a bezpečného plavebního provozu,
b)  rozhodovat o dočasném přerušení nebo omezení plavebního provozu,
c)  dbát o včasné ukryté plavidel v ochranných přístavech při velkých vodách, chodu ledu, živelních pohromách apod.,
d)  zajistit poskytnutí pomoci plavidlům, která jsou v nebezpečí,
e)  vyšetřovat plavební nehody a činit při nich nutná opatření; na úseku péče o vodní cesty
f)  zjišťovat plavební hloubky, zjišťovat překážky v plavební dráze a zajišťovat jejich odstranění, sledovat vodní poměry a zajišťovat zlepšování plavebních poměrů,
g)  hájit zájmy při vodohospodářských a jiných řízeních; požadovat od organizace, které přísluší správa vodních toků, řádné udržování hydroelektrických staveb a zařízení, jakož i plavebních zařízení na těchto stavbách (zpevňování břehových svahů, údržba přístavních zdí, vyvazovacích zařízení, sedel pro vzpěry a přístavní můstky, trvalých přistávacích zařízení, schodů apod.),
h)  dávat podněty a vyjadřovat se k projektům a úpravám vodních staveb z hlediska potřeb plavby,
ch)  určovat přístaviště, vyvaziště, kotviště, obratiště, jakož i přistávací místa plavidel; na úseku péče o plavidla
i)  rozhodovat o způsobilosti plavidel k plavbě,
j)  stanovit počty a složení lodních posádek,
k)  určovat nejvyšší přípustný počet cestujících na plavidlech,
l)  provádět cejchování plavidel a ostatní úkony podle předpisů o technické způsobilosti plavidel,
m)  vydávat příslušné lodní listiny a vést evidenci plavidel,
n)  dávat souhlas k rekonstrukci a vyřazování plavidel;
Na úseku péče o lodní posádky
o)  provádět zkoušky způsobilosti členů lodních posádek, vydávat a odnímat příslušné průkazy a vést jejich evidenci,
p)  spolupracovat při soustavném zvyšování odborné úrovně lodních posádek; na úsek péče o přístavy
r)  spravovat přístavy určené pro veřejnou potřebu,
s)  provádět prohlídky a činit opatření nutná k zajištění