Input:

č. 27/1960 Sb. rozh. tr., Garance

č. 27/1960 Sb. rozh. tr.
V případě, kdy již z výsledků dokazování v přípravném řízení je dostatečně prokázáno, že mezi jednáním obžalovaného a nastalým škodlivým následkem není dána příčinná souvislost, a že tudíž obžalovaný se nedopustil zažalovaných trestných činů, ani jiného trestného činu nebo přestupku, jsou dány dostatečné důvody, aby soud při předběžném projednání obžaloby trestní stíhání zastavil. Předběžné projednání obžaloby je i v takovém případě nástrojem vzájemné prověrky práce orgánů činných v trestním řízení a nevyužití této instituce znamená porušení socialistické zákonnosti, která vyžaduje, aby nevinní občané nebyli stavěni před soud.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 12. ledna 1960 - 4 Tz 46/59.)
Obžaloba vinila skladníka JZD, že v době od 9. února 1959 do 3. dubna 1959 ztěžoval provoz JZD tím, že nedbalým a neodborným uskladněním jetelového semena zavinil zkázu 2 q tohoto semene v hodnotě 2000 Kčs.
Lidový soud v Havlíčkově Brodě odsoudil obžalovaného k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání sedmi měsíců za trestné činy poškozování provozu podle § 135 odst. 1 tr. zák. a za poškození majetku v socialistickém vlastnictví podle § 246 odst. 1 tr. zák.
Krajský soud v Jihlavě zamítl opožděně podané odvolání obžalovaného.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu zrušil rozsudek lidového soudu a obžalovaného podle § 242 písm. a) tr. ř. obžaloby zprostil. V důsledku toho zrušil i všechna usnesení na rozsudek lidového soudu navazující.
Z odůvodnění:
Nejvyšší soud přezkoumal souzenou věc v rozsahu uvedeném v § 293 odst. 1 tr. ř. a shledal, že napadeným rozsudkem byl - jak též uvádí stížnost pro porušení zákona - porušen zákon v ustanoveních § 2 odst. 8, § 242 písm. a) tr. ř. a v § 246 odst. 1 tr. zák. a § 135 odst. 1 tr. zák.
Lidový soud sice v napadeném rozsudku uvádí obhajobu obžalovaného, že uskladnil jetelové semeno způsobem, který mu poradil vedoucí rostlinné výroby JZD, že neměl dostatek skladovacího prostoru, aby mohl semeno řádně prosušit, a že semeno již před uskladněním bylo špatné a znečištěné. Lidový soud však k této obhajobě obžalovaného blíže při hodnocení důkazů nepřihlížel a uvedl nesprávně, že se obžalovaný větších skladovacích prostorů nedožadoval, a že nehlásil představenstvu družstva, nýbrž jen skupináři, že semeno je příliš vlhké.
Lidový soud nepřihlédl též k svědeckým výpovědím členů JZD a předsedy JZD, kteří shodně s obhajobou obžalovaného potvrdili, že rostlinář doporučil obžalovanému, aby ponechal semeno v pytlích a v pytlích je převracel, což výslovně uvádí i sám rostlinář.
Lidový soud nepřihlédl k další závažné skutečnosti uváděné nejen obžalovaným, ale i svědky, že po vymlácení vypadalo semeno jako suché, ježto bylo namrzlé, zejména však nebyla patrna plíseň, kterou již bylo semeno v té době, tedy před jeho uskladněním, zachváceno.
Velmi závažná však je pro posouzení viny obžalovaného okolnost, že totiž družstvo mělo málo skladovacích prostorů, jak to potvrdil agronom STS ve shodě s výpovědí obžalovaného. Také této skutečnosti lidový soud nevěnoval pozornost, ačkoliv stejně jako ostatní okolnosti již naznačené, není bez významu pro posouzení otázky, zda obžalovaný