Input:

27/1959 Sb., Zákon o družstevní bytové výstavbě, platné do 30.6.1964 Archiv

č. 27/1959 Sb., Zákon o družstevní bytové výstavbě, platné do 30.6.1964
[zrušeno č. 109/1964 Sb.]
ZÁKON
ze dne 12. května 1959
o družstevní bytové výstavbě
Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:
Úvodní ustanovení
§ 1
Podstatné zvýšení rozvoje bytové výstavby předpokládá, aby byly v nejširší míře uvolněny finanční a materiálové zdroje a pracovní síly a aby do výstavby bytů byly zapojeny nejširší masy pracujících. Využití těchto možností zajistí nejlépe družstevní bytová výstavba organizovaná stavebními bytovými družstvy a řízená národními výbory.
Vznik a povaha družstev
§ 2
(1) Stavební bytová družstva si zřizují zaměstnanci podniku nebo jiné socialistické organizace (dále jen „podnik“) anebo občané pro obvod určitých obcí nebo míst.
(2) Rozsah a způsob družstevní bytové výstavby je určován plánem hospodářského rozvoje kraje, okresu nebo obce.
§ 3
(1) Stavební bytová družstva (dále jen „družstva“) jsou lidovými družstvy; družstvo vzniká přijetím stanov ustavující členskou schůzí, zvolením orgánů družstva a udělením souhlasu k jeho vzniku výkonným orgánem okresního národního výboru, v jehož obvodu má být sídlo družstva.
(2) Družstva jsou socialistickými právnickými osobami a zapisují se do podnikového rejstříku. Členské podíly se do rejstříku nezapisují.
Orgány družstva
§ 4
(1) Orgány družstva jsou členská schůze, představenstvo a revizní komise. Družstvo si může k plnění dílčích úkolů zřídit i jiné orgány, popřípadě zřídit obvodní správy pro jednotlivé části obvodu působnosti družstva; způsob zřízení a působnost určují stanovy družstva.
(2) Orgány družstva opírají se při své činnosti o pomoc výkonných orgánů národních výborů a u družstev zaměstnanců i o pomoc podniku, pro jehož zaměstnance se družstvo ustavilo.
§ 5
(1) Jménem družstva jednají a za ně podepisují předseda (místopředseda) a další člen představenstva. Kromě toho mohou jménem družstva jednat osoby, které k tomu zmocní představenstvo, a to v rozsahu uděleného zmocnění.
(2) Členové představenstva nebo revizní komise, kteří porušením svých povinností způsobili družstvu škodu, odpovídají za ni společně a nerozdílně.
Činnost a hospodaření družstva
§ 6
(1) Družstvo může vyvíjet jen takovou činnost, která je v souladu s plněním jeho úkolů při provádění výstavby obytných nájemních domů a při správě a údržbě družstevního majetku.
(2) Družstevní bytová výstavba je financována především členy družstva; stát poskytuje družstvům zvláštní příspěvek a Státní banka československá přiměřený úvěr. Činnost družstva se řídí zásadami přísné hospodárnosti. Výdaje družstva musí být hrazeny z jeho příjmů.
§ 7
Základní prostředky družstva nemohou být zcizeny ani zatíženy bez souhlasu výkonného orgánu okresního národního výboru. Členské podíly nelze zastavit ani na ně vést exekuci.
§ 8
Stanovy družstva
Podrobnosti o ustavení družstva, podmínky, za kterých se nabývá a pozbývá členství v družstvu, práva a povinnosti členů, ustavení a působnost orgánů družstva a činnost a hospodaření družstva upravují stanovy družstva vypracované podle vzorových stanov schválených vládou.1)
Vztah družstev k národním výborům
§ 9
Národní výbory a jejich