Input:

č. 27/1958 Sb. rozh. obč., Garance

č. 27/1958 Sb. rozh. obč.
Ak rodičia detí spolu žijú, nemôže súd v prípade nezhôd medzi rodičmi, ktorými by duševný a telesný rozvoj detí mohol byť ohrozený, zveriť deti do výchovy jedného z rodičov, ale musí rozhodnúť o odňatí detí z výchovy oboch rodičov.
Rozpory medzi rodičmi, nestačia osebe na to, aby súd určoval výživné.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 28. septembra 1957, Cz 520/57.)
Ľudový súd v Bratislave zveril obe deti do výchovy a výživy matky a zaviazal otca na platenie výživného v sume 200 Kčs mesačne na každé dieťa, V odôvodnení tohto uznesenia súd uviedol, že rodičia oboch detí ako manželia žijú síce spolu, ale manželka občas opustila manžela. Matka sa o deti vždy riadne starala a chce sa o ne starať aj v budúcnosti. Pokiaľ ide o výživné, zistil súd len príjem otca a ďalej zistil, že matka detí nie je zárobkové činná.
Krajský súd v Bratislave uznesenie ľudového súdu potvrdil, pričom sa omedzil na skutkový stav zistený súdom prvej stolice.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pre porušenie zákona podanú generálnym prokurátorom, že uvedenými uzneseniami Krajského súdu v Bratislave a Ľudového súdu v Bratislave bol porušený zákon.
Odôvodnenie:
Ustanovenie § 251 o. s. p. upravuje práva a povinnosti rodičov k dieťaťu ak rodičia nežijú spolu, prípadne neplnia dobrovoľne svoje povinnosti k dieťaťu. Podľa tohto ustanovenia určí súd výživné dieťaťa v prípade, keby rodičia nežili spolu (ods. 1) alebo keby rodičia maloletého dieťaťa síce žili spolu, jeden z týchto rodičov by ale svoju vyživovaciu povinnosť dobrovoľne neplnil (ods. 2).
V prvom prípade rozhodne súd najskôr o tom, komu bude dieťa zverené do výchovy, aby potom mohol spoľahlivé rozhodnúť o výške „ výživného (porov. § 39 zák. o rod. práve). Základnou podmienkou rozhodnutia súdu podľa § 251 ods. 1 o. s. p. teda je, že rodičia detí nežijú spolu (napr. rodičia, manželstvo ktorých síce trvá, ktorí však majú oddelené bydlisko).
V súdenej veci ale zistil súd, že rodičia detí spolu žijú. Nemohol preto rozhodnúť podľa § 251 ods. 1 o. s. p. a zveriť deti do výchovy matky, keď nebola splnená základná podmienka citovaného ustanovenia. Pokiaľ by podnet otca detí na zahájenie konania podľa § 251 o. s. p., motivovaný nezhodami medzi rodičmi a obavou otca detí, aby nepřístojné chovanie matky nebolo deťom na závadu, viedol súd k úvahe,