Input:

č. 27/1957 Sb. rozh. tr., Garance

č. 27/1957 Sb. rozh. tr.
Pokračování v trestném činu předpokládá, aby každý z jednotlivých skutků pachatelových vzájemně objektivně a subjektivně spolu souvisících naplňoval všechny znaky stejného trestného činu. Nejde proto o pokračování, jestliže pachatel obdobným skutkem pokračuje v předchozím jednání, skutek takový však zakládá jiný trestný čin, než dřívější jednání.
(Rozhodnutí krajského soudu v Jihlavě z 18. července 1956, 2 To 224/56.)
Obviněný byl žalován, že mimo jiné jako úřední odhadce koní jmenovaný předsedou ONV, tedy jako veřejný činitel, v době od března 1954 do června 1955 dával souhlas k odprodeji koní chovatelům, aniž byly pro to splněny podmínky stanovené příslušnými směrnicemi a že zejména zvýhodňoval některé chovatele tak, že koně, které prodávali státním statkům, odhadoval nepřiměřeně vysokými částkami a dále že v souvislosti s tím přijímal od chovatelů koní úplatky, které mu tito platili za neoprávněný prospěch, který jim obviněný umožňoval. Žaloba spatřovala v jednání obviněného jednak trestný čin porušení povinnosti veřejného činitele podle § 175 odst. 1 písm. a) tr. zák., jednak trestný čin přijímání úplatku podle § 181 odst. 1, 3 tr. zák.
Lidový soud v Žďáře nad Sázavou uznal obviněného vinným podle žaloby trestnými činy porušení povinnosti veřejného činitele podle § 175 odst. 1 písm. a) tr. zák. a přijímání úplatku podle § 181 odst. 1, 3 tr. zák.
Krajský soud v Jihlavě k odvolání, jež podal pouze obviněný usnesením zastavil podle § 181 odst. 1 písm. a) tr. ř. z r. 1950 se zřetelem na čl. VI č. 3 rozhodnutí presidenta republiky o amnestii z 9. 5. 1955 trestní stíhání obviněného pro trestné činy porušení povinnosti veřejného činitele podle § 175 odst. 1 písm. a) tr. zák. a přijímání úplatku podle § 181 odst. 1, 3 tr. zák. spáchané v době před 9. květnem 1955, a to z toho důvodu, že v den amnestijního rozhodnutí byl obviněný již šedesátiletý. Rozsudkem pak krajský soud uznal obviněného vinným trestným činem osobování si pravomoci veřejného činitele podle § 178 tr. zák., jehož se obviněný dopustil tím, že v červnu 1955 si dal vyplatit částku 300 Kčs od chovatele koní, jehož koně odhadl a jemuž též obstaral kupce, aniž však byl v té době úředním odhadcem, neboť byl před tím této funkce zbaven.
Z odůvodnění:
Obviněný ve svém odvolání namítá, že lidový soud ho nesprávně uznal vinným trestným činem porušení povinnosti veřejného činitele podle § 175 odst. 1 písm. a) tr. zák. a trestným činem přijímání úplatku podle § 181 odst. 1, 3 tr. zák. Dovozuje dále, že lidový soud měl v tomto směru trestní stíhání zastavit, protože obviněný se dopustil těchto trestných činů vesměs před 9. květnem 1955, tedy před vyhlášením amnestijního rozhodnutí, a v té době byl starší než šedesát let. Po tomto dni se obviněný již žádných dalších nesprávností nedopustil a kromě toho přestal vykonávat funkci úředního odhadce koní.
Odvolací soud po doplnění řízení zejména zprávami výkupního podniku a opatřením knihy lístků o ocenění a zcizování koní, shledal odvolání obviněného částečně důvodným.
Odvolací soud totiž zjistil, že obviněný po vyhlášení amnestie z 9. května 1955 již nebyl úředním odhadcem koní, jak se domníval lidový soud. Vzhledem k tomu, že