Input:

27/1956 Sb., Vládní nařízení o městských národních výborech v západočeských lázních, platné do 11.6.1960 Archiv

č. 27/1956 Sb., Vládní nařízení o městských národních výborech v západočeských lázních, platné do 11.6.1960
[zrušeno č. 65/1960 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 4. července 1956
o městských národních výborech v západočeských lázních.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 7 zákona č. 43/1955 Sb., o československých lázních a zřídlech:
§ 1.
(1) V Karlových Varech, Mariánských Lázních a ve Františkových Lázních se zřizují městské národní výbory, které jsou bezprostředně řízeny vládou a plní na svém území úkoly národních výborů všech stupňů.
(2) Postavení a organisace těchto městských národních výborů má umožnit především plnění jejich úkolů souvisících s výstavbou lázeňských míst a s péči o jejich návštěvníky.
§ 2.
(1) Územní obvody městských národních výborů v Karlových Varech, Mariánských Lázních a ve Františkových Lázních stanoví vláda; vláda též rozhoduje o vytváření městských obvodů v těchto městech, o podstatné změně těchto obvodů a o jejich zrušení.
(2) Obvodní národní výbory zajišťují v městských obvodech úkoly, které jinak náležejí místním národním výborům. Obvodní národní výbory nezajišťují však úkoly, které z důvodů jednotného provádění nebo z důvodu účelnosti nezbytně vyžadují, aby je vykonával městský národní výbor. -rozdělení úkolů mezi městský národní výbor a jeho obvodní národní výbory schvaluje vláda.
§ 3.
(1) Městské národní výbory zřizují se souhlasem vlády pro jednotlivé úseky státní správy odbory a správy, a to v takovém počtu a s takovým určením, jak to odpovídá především jejich úkolům souvisícím s výstavbou těchto lázeňských měst a péči o jejich návštěvníky.
(2) Vláda může stanovit, že některé úkoly které nesouvisí s výstavbou lázeňských míst a péči o jejich návštěvníky a náležejí jinak okresním a krajským národním výborům, bude obstarávat pro území městského národního výboru okresní