Input:

č. 27/1954 Sb. rozh. tr., Garance

č. 27/1954 Sb. rozh. tr.
Obžaloba v každom prípade musí byť na súd podaná písomne. Preto na hlavnom pojednávaní konanom v trestnej veci proti obvinenému, proti ktorému bola podaná obžaloba, nemôže prokurátor podať iba ústne obžalobu na inú osobu.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 19. decembra 1953, Tz 92/53.)
Obžalobou okresného prokurátora v Bánovciach nad Bebravou . j, bol stíhaný A pre rozkrádanie národného majetku podľa § 245 ods. 1 písm. a) tr. zák. a poškodzovanie národného majetku podľa § 246 tr. zák., ktoré spáchal tým, že sa v podnapitom stave zmocnil dodávkového auta patriaceho národnému podniku, s autom odišiel, havaroval s ním a spôsobil na aute škodu, ktorá bola poškodeným národným podnikom preukázaná sumou 10 564 Kčs. Na hlavné pojednávanie bol predvolaný ako svedok B, ktorý uviedol, že ako vodič auta národného podniku nechal stáť toto auto asi pätnásť minút bez dozoru, keď predtým vytiahol a vzal so sebou štartujúci kľúč, avšak bez toho, žeby bol uzamkol dvere auta. Toho využil A a auto odcudzil. Podľa zápisnice o hlavnom pojednávaní okresný prokurátor »rozšíril obžalobu na B, lebo menovaný prispel svojou nedbalosťou ku škode spôsobenej haváriou vozu«. B sa vzdal trojdennej lehoty na prípravu a žiadal, aby vec bola ihned prejednaná.
Ľudový súd v Bánovciach nad Bebravou takto ústne podanú obžalobu ihneď proti B prejednal a rozsudkom, ktorým odsúdil obvineného A pre rozkrádanie národného majetku podľa § 245 ods. 1 písm. a) tr. zák. a pre poškodzovanie národného majetku podľa § 246 tr. zák., uznal vinným aj obvineného B trestným činom poškodzovania národného majetku podľa § 246 tr. zák. spáchaným tým, že svojou nedbanlivosťou umožnil A odcuziť auto, ktorý potom s ním havaroval a spôsobil tak škodu 10.564 Kčs, teda že obvinený B na národnom majetku spôsobil škodu z nedbanlivosti nie nepatrnú. Pre tento čin ľudový súd odsúdil obvineného B k trestu na tri mesiace odňatia slobody, podmienečne na čas