Input:

27/1953 Sb., Vládní nařízení o ředitelských fondech v národních a komunálních podnicích průmyslových, platné do 31.12.1956 Archiv

č. 27/1953 Sb., Vládní nařízení o ředitelských fondech v národních a komunálních podnicích průmyslových, platné do 31.12.1956
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 7. dubna 1953
o ředitelských fondech v národních a komunálních podnicích průmyslových.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):
§ 1.
(1)  K zvýšení iniciativy a odpovědnosti ředitelů (správců) národních a komunálních podniků průmyslových (dále jen „podniky”) a k podnícení hmotného zájmu zaměstnanců na plnění technickoprůmyslového a finančního plánu zřizuje se v těchto podnicích ředitelský fond (dále jen „fond”).
(2)  Seznam komunálních podniků průmyslových, v nichž se zřizuje fond, vydá ministerstvo vnitra v dohodě s ministerstvem financí.
§ 2.
(1)  Do fondu plyne podíl na plánovaném zisku, nebo jde-li o podnik, kde není zisk plánován nebo kde je plánována ztráta, podíl z plánované úspory, dosažené snížením vlastních nákladů výroby, v této výši:
a)  5 % v podnicích pro těžbu uhlí, rud a nafty a v podnicích pro výrobu železa, surové oceli a válcovaného materiálu;
b)  2 % v energetických podnicích, koksárnách, v podnicích pro těžbu rašeliny, ve vápenkách, cementárnách, cihelnách, kamenolomech, v podnicích pro výrobu ohnivzdorného zboží a těžbu keramických surovin, pro výrobu celulosy, ve sklářských hutích;
c)  1 1/2 % v podnicích základní organické a anorganické chemie, v podnicích gumárenských, pro výrobu umělých vláken, pohonných látek a mazadel, v ostatních podnicích hutního průmyslu, v podnicích leteckého průmyslu, zbrojního průmyslu, automobilového průmyslu, zemědělského strojírenství, v podnicích pro stavbu lodí, pro výrobu obráběcích strojů, pro výrobu strojů a přístrojů, pro dopravní strojírenství, pro výrobu brusných prostředků, v podnicích pro výrobu stavební keramiky, isolačních výrobků, stavebních dílců a cementového zboží, v podnicích lesního průmyslu, pilařského průmyslu, u textilních podniků v tírnách, máčírnách, trhárnách a plsťárnách, v koželužnách, v podnicích sklářských mimo sklářské hutě, v mrazírnách, v národním podniku Grafotechna a v národních podnicích ministerstva zdravotnictví, zabývajícími se výrobou antibiotik, sér a očkovacích látek;
d)  1 % v podnicích pro zpracování umělých hmot, pro výrobu léčiv, barev a laků, v podnicích ministerstva těžkého strojírenství a ministerstva všeobecného strojírenství mimo podniky uvedené pod písm. c), v podnicích dřevozpracujících, papírenských, textilních mimo tírny, máčírny, trhárny a plsťárny, v podnicích kožedělných, v podnicích pro sběr šrotu a surovin, v podnicích potravinářského průmyslu mimo mrazírny, v průmyslových podnicích hlavní správy polygrafického a gramofonového průmyslu, vydavatelství a obchodu s knihami mimo národní podnik Grafotechna a v průmyslových podnicích ministerstva zdravotnictví mimo národní podniky, zabývající se výrobou antibiotik, sér a očkovacích látek.
(2)  V případě, že podnik překročí plán zisku nebo plán snížení vlastních nákladů výroby,