Input:

27/1952 Sb., Vládní nařízení o organisaci celní správy, platné do 31.7.1954 Archiv

č. 27/1952 Sb., Vládní nařízení o organisaci celní správy, platné do 31.7.1954
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 8. července 1952
o organisaci celní správy.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:
§ 1.
Plánovaný rozvoj hospodářství, především zájem na plnění plánu zahraničního obchodu vyžadují, aby působnost ve věcech celních, zejména kontrola oběhu zboží ve styku s cizinou, byla obstarávána v oboru ministerstva zahraničního obchodu, a to zvláštními orgány.
§ 2.
Působnost ve věcech celních vykonává ministerstvo zahraničního obchodu prostřednictvím ústřední celní správy a jí podřízených orgánů.
§ 3.
(1)  Ústřední celní správa se zřizuje při ministerstvu zahraničního obchodu jako jeho zvláštní složka.
(2)  Ústřední celní správa plní dosavadní úkoly ministerstva financí a krajských národních výborů ve věcech celních a dosavadní úkoly ministerstva financí podle § 14 zákona č. 92/1946 Sb., o vázaném devisovém hospodářství (devisový zákon).
§ 4.
(1)  Ústřední celní správě jsou podřízeny celnice.
(2)  Celnice plní dosavadní úkoly okresních národních výborů ve věcech celních.
(3)  Celnice a jejich odbočky zřizuje nebo zrušuje a jejich působnost podrobněji vymezuje ministr zahraničního obchodu v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
§ 5.
(1)  Osobním úřadem zaměstnanců celní správy je ministerstvo