Input:

27/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o jednotném řízení vnitřního osídlení, platné do 14.3.1950 Archiv

č. 27/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o jednotném řízení vnitřního osídlení, platné do 14.3.1950
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 17. července 1945
o jednotném řízení vnitřního osídlení.
K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji :
§ 1.
Vnitřním osídlením se rozumí soubor všech opatření, kterými se podle zvláštních předpisů o tom vydaných má dosáhnouti navrácení všech oblastí Československé republiky původnímu slovanskému živlu.
§ 2.
(1)  K jednotnému řízení a usměrňování vnitřního osídlení se zřizují osidlovací úřad se sídlem v Praze pro oblast zemí České a Moravskoslezské a osidlovací úřad se sídlem v Bratislavě pro Slovensko. Tyto úřady vykonávají svou působnost za ústředního vedení ústřední komise pro vnitřní osídlení (dále jen ústřední komise).
(2)  Věcná působnost jednotlivých ministerstev a jiných ústředních úřadů v oboru vnitřního osídlení, stanovená zvláštními předpisy, zůstává nedotčena; vykonává se však v souladu se směrnicemi ústřední komise a osidlovacích úřadů.
§ 3.
(1)  V čele každého osidlovacího úřadu je předseda, kterého jmenuje na návrh vlády president republiky. Předsedové osidlovacích úřadů se zúčastňují schůzí ústřední komise s hlasem poradním.
(2)  Složení, organisaci činnost osidlovacích úřadů upraví podrobněji statut, který vydá k návrhu ústřední komise vláda; ministr vnitra vyhlásí jej ve Sbírce zákonů a nařízení.
§ 4.
(1)  Ústřední komise se zřizuje při ministerstvu vnitra. jejím předsedou je ministr vnitra, který se může dáti zastupovati některým úředníkem svého resortu. jejími členy jsou zástupcové úřadu předsednictva vlády a ministerstev národní obrany, průmyslu, zemědělství, vnitřního obchodu, ochrany práce a sociální péče,