Input:

269/1994 Sb., Zákon o Rejstříku trestů, ve znění účinném k 1.2.2022 Archiv

č. 269/1994 Sb., Zákon o Rejstříku trestů, ve znění účinném k 1.2.2022
ZÁKON
ze dne 14. prosince 1994
o Rejstříku trestů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
345/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
v § 4 mění odst. 1
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 6a odst. 6, § 12, § 16a odst. 1 a 3; vkládá v § 16a odst. 4
130/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 11a a § 11b
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 6a a § 11a odst. 3
306/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění název části druhé a vkládá nový § 16b
357/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 1 odst. 1, § 2 odst. 1, § 7, § 9a, § 10, § 11 odst. 1, § 11a, § 16a, § 16b
357/2011 Sb.
(k 27.4.2012)
mění § 4 odst. 2, § 10, § 11a, § 12, § 13, § 15, § 16c, § 16d, § 16e, § 16f; vkládá nové §§ 4a, 15a, 16g a 16h
420/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 2, § 3 odst. 3 písm. a), § 4, § 6, § 10, § 11, § 11a, § 11b, § 15, § 16c odst. 4
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 11a a § 16a
193/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
mění § 8 odst. 1
105/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 4, § 4a, § 5, § 10, § 13 odst. 1, § 16a odst. 4
204/2015 Sb.
(k 1.10.2015)
mění, celkem k datu 37 novelizačních bodů
204/2015 Sb.
(k 1.10.2016)
mění § 2, § 16; vkládá novou část třetí a nový § 17a
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 11a, § 11aa, § 16a a § 16j
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 16i odst. 2
42/2019 Sb.
(k 16.2.2019)
mění § 2, § 11a, § 11aa, § 13, § 16a, § 16i; nové přechodné ustanovení
42/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění § 11aa odst. 1 a 2
111/2019 Sb.
(k 24.4.2019)
mění ustanovení části první a druhé
315/2019 Sb.
(k 1.12.2019)
mění § 8 a § 16a
220/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 8 odst. 1
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 2a; mění § 11aa a § 15
270/2021 Sb.
(k 2.8.2021)
mění § 2a odst. 5
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
(1) Zřizuje se Rejstřík trestů se sídlem v Praze, který je podřízen Ministerstvu spravedlnosti. Rejstřík trestů je organizační složkou státu a účetní jednotkou.
(2) V čele Rejstříku trestů je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr spravedlnosti.
§ 2
(1) Rejstřík trestů vede evidenci fyzických a právnických osob (dále jen „osoba“) pravomocně odsouzených soudy v trestním řízení a dále evidenci jiných významných skutečností pro trestní řízení, pokud tak stanoví tento nebo jiný zákon. Údaje z evidence Rejstříku trestů slouží pro potřebu trestního, občanskoprávního nebo správního řízení a k prokazování bezúhonnosti. Pro účely vedení této evidence a vydávání opisů z evidence Rejstříku trestů (dále jen „opis“) a výpisů z evidence Rejstříku trestů (dále jen „výpis“) je Rejstřík trestů oprávněn ověřovat přesnost osobních údajů.
(2) Rejstřík trestů dále vede evidenci osob, které byly pravomocně uznány vinnými spácháním přestupku, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis, a osob uvedených v § 4 odst. 5 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, které byly pravomocně uznány vinnými spácháním jednání majícího znaky takového přestupku. Součástí evidence přestupků nejsou údaje o pravomocných rozhodnutích o jednáních majících znaky přestupku, kterých se dopustil příslušník zpravodajských služeb České republiky, nebo příslušník Policie České republiky vybraný v zájmu plnění závažných úkolů Policie České republiky ministrem vnitra. Pro účely vydávání opisu z evidence přestupků je Rejstřík trestů oprávněn ověřovat přesnost osobních údajů.
(3) Rejstřík trestů se pro účely přístupu do informačních systémů veřejné správy považuje za orgán, který se spolupodílí na vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů.
(4) Se všemi písemnostmi vzniklými při činnosti Rejstříku trestů, včetně písemností došlých, se nakládá za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem1a) .
(5) Rejstřík trestů může zpracovávat osobní údaje, pokud je to nezbytné pro výkon jeho působnosti.
§ 2a
(zrušen zák. č. 261/2021 Sb. k 1.2.2022)