Input:

268/2012 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky Archiv

č. 268/2012 Sb.
[zrušeno č. 2/2021 Sb.]
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 19. července 2012,
kterým se mění nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky
Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 61/2005 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky, se mění takto:
1. V § 2 písm. b) bodě 1 se slova „nájemních bytů“ zrušují.
2. V § 2 písm. b) bod 4 zní:
„4. stavební úpravy, kterými vzniknou nájemní byty způsobilé k bydlení v bytovém domě, v němž dosud žádný byt není způsobilý k bydlení,“.
3. V § 2 písm. b) se za bod 4 doplňuje bod 5, který zní:
„5. stavební úpravy stávajícího nájemního bytu, jehož rozdělením vznikne alespoň 1 další nájemní byt způsobilý k bydlení,“.
4. V § 2 písm. f) se za slovo „průměrná“ vkládá slovo „hrubá“.
5. V § 4 písm. i) se číslo „35“ nahrazuje číslem „25“.
6. V § 5 odst. 1 písm. a) bodě 1 se slova „§ 5 odst. 5“ nahrazují slovy „odstavci 6“.
7. V § 5 odst. 1 písm. a) bodě 4 se číslo „70“ nahrazuje číslem „65“.
8. V § 5 odst. 3 se za slovo „byt“ vkládají slova „nebo rodinný dům“.
9. V § 5 odst. 5 písm. b) se slovo „dožití“ nahrazuje slovy „dobu neurčitou“.
10. V § 6 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Po dobu výstavby podle § 2 písm. b) bodu 1 nesmí být rozestavěná stavba bez souhlasu Fondu převedena na třetí osobu; na rozestavěné stavbě nesmí váznout zástavní právo ve prospěch třetí osoby, s výjimkou zástavního práva ve prospěch Fondu.“.
11. V § 8 odst. 4 se za slovo „část“ vkládá slovo „pořizovací“.
12. V § 9 odst. 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo rozestavěné stavby“.
13. V § 9 odst. 3 se písmena c) až e) zrušují.
Dosavadní písmena f) až m) se označují jako písmena c) až j).
14. V § 9 odst. 3 se písmena h) a i) zrušují.
Dosavadní písmeno j) se označuje jako písmeno h).
15. V § 9 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Po předběžném vyhodnocení žádosti žadatel na výzvu Fondu doloží
a) pravomocné