267/2006 Sb., Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění účinném k 29.8.2014

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 267/2006 Sb.
[zrušeno č. 205/2015 Sb.]
ZÁKON
ze dne 25. dubna 2006
o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
218/2007 Sb.
(k 22.8.2007)
ruší část druhou, v čl. VI bod 4, v čl. IX bod 1, část dvacátou devátou a mění čl. XXXII a čl. XXXIII; nový počátek účinnosti
261/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
ruší část sedmou
26/2008 Sb.
(k 1.3.2008)
ruší část šestou
274/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
ruší část sedmnáctou
306/2008 Sb.
(k 1.1.2015)
mění, dnem nabytí účinnosti zákona č. 266/2006 Sb. - dosud neuvedeno
479/2008 Sb.
(k 1.1.2015)
ruší v čl. III body 1 a 2 (ode dne nabytí účinnosti zákona č. 266/2006 Sb. - dosud neuvedeno
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
ruší část osmou
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
ruší část třicátou
282/2009 Sb.
(k 31.8.2009)
mění čl. XXXII a XXXIII (účinnost)
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
ruší část čtvrtou
463/2012 Sb.
(k 21.12.2012)
mění čl. XXXII a čl. XXXIII
182/2014 Sb.
(k 29.8.2014)
mění čl. XXXII a čl. XXXIII
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy
Čl. I
V § 9 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb. a zákona č. 474/1992 Sb., se za slova „nemocenské zabezpečení,“ vkládají slova „úrazové pojištění,“.
ČÁST DRUHÁ
(zrušena zák. č. 218/2007 Sb. k 22.8.2007)
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. III
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb. a zákona č. 189/2006 Sb., se mění takto:
1. V § 8 odst. 1 písmeno a) zní:
„a) plnou invaliditu a částečnou invaliditu, a jde-li o pracovní úraz nebo nemoc z povolání, také skutečnost, že plná nebo částečná invalidita vznikla jako následek pracovního úrazu nebo nemoci z povolání; tato podmínka je splněna, pokud pracovní úraz nebo nemoc z povolání je jedinou nebo rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu,“.
2. V § 8 se na konci odstavce 9 doplňují slova „ ; při posuzování souvislosti vzniku plné invalidity nebo částečné invalidity s pracovním úrazem nebo s nemocí z povolání vychází též ze záznamu o úrazu a z posudku, kterým se uznává nemoc z povolání“.
3. V § 11 odst. 1 se za slova „provádění sociálního zabezpečení“ vkládají slova „a úrazového pojištění“.
4. V § 11 odst. 3 větě třetí se slova „od České pojišťovny, a. s.33aa Kooperativy, pojišťovny, a. s.33aa“ včetně poznámky pod čarou č. 33a zrušují.
5. V § 11 odst. 3 větě třetí se slova „tyto pojišťovny a státní zdravotní ústav jsou povinny“ nahrazují slovy „státní zdravotní ústav je povinen“.
ČÁST ČTVRTÁ
(zrušena zák. č. 375/2011 Sb. k 1.4.2012)
ČÁST PÁTÁ
Změna občanského soudního řádu
Čl. V
V zákoně č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č.
 
 Nahoru