Input:

266/2019 Sb., Vyhláška o koncepci nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem Garance

č. 266/2019 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 16. října 2019
o koncepci nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem
Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“) a Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 237 odst. 1 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, k provedení § 108 odst. 3 písm. a) až c):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Euratomu1) a stanoví
a) obsah koncepce nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem (dále jen „koncepce“),
b) způsob hodnocení a aktualizace koncepce a
c) způsob informování Evropské komise o vyhodnocení a aktualizaci koncepce.
§ 2
Obsah koncepce
Koncepce obsahuje
a) odůvodněné a vědecky, technologicky, ekologicky, finančně a společensky přijatelné cíle při nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem v České republice,
b) mezníky naplňování cílů podle písmene a) a časové harmonogramy jejich dosahování,
c) inventář radioaktivního odpadu a vyhořelého jaderného paliva a odhad jejich budoucích množství, včetně radioaktivního odpadu vzniklého při vyřazování z provozu jaderného zařízení, který uvádí umístění a množství radioaktivního odpadu a vyhořelého jaderného paliva v souladu s odpovídající klasifikací radioaktivního odpadu,
d) strategie nebo plány a technická řešení pro nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem od jejich vzniku po uložení,
e) strategie nebo plány pro fázi životního cyklu úložiště radioaktivního odpadu po jeho uzavření, včetně doby, po kterou bude prováděna jeho institucionální kontrola, a popis dlouhodobého uchovávání znalostí o úložišti radioaktivního odpadu,
f) popis výzkumu, vývoje a prokazování činností, které jsou nezbytné pro řešení nakládání s radioaktivním odpadem,
g) povinnosti správních orgánů při provádění koncepce a významné