Input:

263/1990 Sb., Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, vyhláška č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech a některé další předpisy o nemocenském pojištění Archiv

č. 263/1990 Sb., Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, vyhláška č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech a některé další předpisy o nemocenském pojištění
[zrušeno č. 187/2006 Sb.]
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 25. června 1990,
kterou se mění a doplňují vyhláška č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, vyhláška č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, a některé další předpisy o nemocenském pojištění
Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 2 odst. 3 písm. b), § 9, § 51 odst. 1 a 2 a § 63 odst. 2 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 16/1959 Sb., zákona č. 87/1968 Sb., zákona č. 148/1983 Sb. a zákona č. 180/1990 Sb., a podle § 36 odst. 1 a 2 zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění:
Čl. I
Vyhláška Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, ve znění vyhlášky č. 95/1968 Sb., vyhlášky č. 178/1968 Sb., vyhlášky č. 113/1975 Sb., vyhlášky č. 165/1979 Sb., vyhlášky č, 79/1982 Sb., vyhlášky č. 154/1983 Sb., vyhlášky č. 80/1984 Sb., vyhlášky č. 134/1984 Sb. a vyhlášky č. 239/1988 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. § 2 odst. 4 se vypouští.
2. § 11 odst. 3 zní:
„(3) Závod může postupovat podle předchozích odstavců jen se souhlasem příslušného orgánu nemocenského pojištění.“.
3. V § 12 odst. 1 se slova „Ústřední rada odborů“ nahrazují slovy „Federální ministerstvo práce a sociálních věcí“ a vypouští se slovo „závazné“.
4. Za § 12 se vkládá § 12a, který zní:
㤠12a
Při stanovení a výpočtu nemocenského u pracovníků, jejichž mzdy se vypočítávají na počítačích, se postupuje podle ustanovení § 1 až 10 s těmito odchylkami:
a) při stanovení a výpočtu nemocenského se vychází z průměrné hrubé hodinové mzdy,
b) podmínka stanovená v § 4 odst. 3 se zjišťuje u pracovníků s rovnoměrně rozvrženou pracovní dobou na základě přepočtu odpracovaných hodin na pracovní dny podle průměrné délky pracovního dne (směny), přičemž z odpracovaných hodin se vylučují hodiny práce přesčas a u pracovníků se zkráceným pracovním úvazkem hodiny odpracované nad sjednaný pracovní úvazek,
c) na celé koruny se zaokrouhluje až celková částka nemocenského určená k výplatě; ustanovení § 12 odst. 3 platí obdobně.“.
5. V § 21 odst. 2 písm. d) a e) se vypouštějí slova „která je složkou Národní fronty“.
6. § 23 se doplňuje odstavci 3 a 4, které zní:
„(3) U pracovníků, jejichž mzdy se