Input:

262/2014 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Garance

č. 262/2014 Sb.
ZÁKON
ze dne 23. října 2014,
kterým se mění zákon č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl. I
Zákon č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 319/2006 Sb., zákona č. 172/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 302/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 489/2009 Sb., zákona č. 120/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 47/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č.  502/2012 Sb., zákona č.  241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č.  344/2013 Sb. a zákona č. 196/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 37 odst. 2 se slova „snížené sazby daně“ nahrazují slovy „první snížené sazby daně nebo číslo 10 v případě druhé snížené sazby daně“.
2. V § 47 odst. 1 písm. a) se slovo „nebo“ zrušuje.
3. V § 47 odst. 1 se na začátek písmene b) vkládá slovo „první“.
4. V § 47 odst. 1 se na konci písmene b) tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:
„c) druhá snížená sazba daně ve výši 10 %.“.
5. V § 47 odst. 3 větě druhé se za slovo „uplatňuje“ vkládá slovo „první“.
6. V § 47 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „U zboží uvedeného v příloze č. 3a se uplatňuje druhá snížená sazba daně.“.
7. V § 47 odst. 4 větě druhé se za slovo „uplatňuje“ vkládá slovo „první“.
8. V § 47 odstavec 5 zní:
„(5) Při dodání zboží nebo pořízení zboží z jiného členského státu, která obsahují druhy zboží podléhající různým sazbám daně, se uplatní nejvyšší z těchto sazeb, čímž není dotčena možnost uplatnit u každého druhu zboží příslušnou sazbu daně samostatně.“.
9. V § 47 odst. 6 se za slovo „uplatňuje“ vkládá slovo „první“.
10. V § 47 odstavec 7 zní:
„(7) U dovozu zboží, u kterého se uplatňuje paušální celní sazba a který obsahuje druhy zboží, jež podléhají různým sazbám daně, zařazené do různých podpoložek celního sazebníku, se uplatní nejvyšší z těchto sazeb.“.
11. V § 47a se slovo „nebo“ nahrazuje slovy „ , první nebo druhé“.
12. V nadpisu § 48 se slovo „Sazby“ nahrazuje slovem „Sazba“.
13. V § 48 odst. 1 se za slova „se uplatní“ vkládá slovo „první“.
14. V § 48 odst. 1 se za slova „uplatní se“ vkládá slovo „první“.
15. V nadpisu § 48a se slovo „Sazby“ nahrazuje slovem „Sazba“.
16. V § 48a odst. 1 větě první se za slovo „uplatní“ vkládá slovo „první“.
17. V § 48a odst. 1 větě druhé se slovo „Snížená“ nahrazuje slovy „První snížená“.
18. V § 48a odst. 2 se za slovo „uplatní“ vkládá slovo „první“.
19. V §