262/2006 Sb., Zákon zákoník práce, ve znění účinném k 1.6.2018

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 259/2006 Sb.
[zrušeno č. 372/2011 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 24. května 2006,
kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 394/1991 Sb., o postavení, organizaci a činnosti fakultních nemocnic a dalších nemocnic, vybraných odborných léčebných ústavů a krajských hygienických stanic v řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 548/1991 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 394/1991 Sb., o postavení, organizaci a činnosti fakultních nemocnic a dalších nemocnic, vybraných odborných léčebných ústavů a krajských hygienických stanic v řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky, se mění takto:
1. V nadpisu § 6 se slova „a dozorčí rada“ zrušují.
2. V § 6 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
Čl. II
Ministerstvo zdravotnictví zruší do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky dozorčí rady zřízené podle vyhlášky č. 394/1991 Sb.
Čl. III
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
 
Ministr:
MUDr. Rath v. r.
 
 
 Nahoru