Input:

260/2005 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí Archiv

č. 260/2005 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí
VYHLÁŠKA
ze dne 16. června 2005,
kterou se mění vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb. a zákona č. 316/2004 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 8 odst. 5, § 28 odst. 5 a § 31 odst. 3 zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, se mění takto:
1. V poznámce pod čarou č. 1 se na konci doplňuje věta „Směrnice Rady 2003/50/ES ze dne 11. června 2003, kterou se mění směrnice 91/68/EHS, pokud jde o zpřísnění kontrolních opatření pro pohyb ovcí a koz.”.
2. V § 2 písm. f) se slova „trhu nebo” zrušují.
3. V § 2 písmeno g) zní:
„g)  plemennými ovcemi nebo kozami - ovce a kozy jiné než uvedené v písmenech f) a h), určené k přepravě na místo určení, a to buď přímo nebo prostřednictvím schváleného shromažďovacího střediska, a to k dalšímu chovu a produkci,”.
4. V § 2 se za písmeno g) vkládají nová písmena h) a i), která včetně poznámky pod čarou č. 2a znějí:
„h)  výkrmovými ovcemi nebo kozami - ovce a kozy jiné než uvedené v písmenech f) a g), určené k přepravě na místo určení, a to buď přímo nebo prostřednictvím schváleného shromažďovacího střediska, a to k vykrmení a následnému poražení,
i)  hospodářstvím původu ovcí a koz - každé hospodářství, v němž jsou ovce a kozy v souladu s požadavky této vyhlášky nepřetržitě přítomny a v němž jsou vedeny a uchovávány záznamy o těchto zvířatech2a, které jsou na požádání poskytnuty orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor,


2a Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem.”.

Dosavadní písmena h) až dd) se označují jako písmena j) až ff).
5. V § 15 odst. 1 písm. c) se číslo „48” nahrazuje číslem „24”.
6. V § 15 odst. 1 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) až j), která znějí:
„g)  v době mezi opuštěním hospodářství původu a příchodem na místo určení nepřišly do styku s jinými sudokopytníky než se zvířaty, která mají stejný zdravotní status a neohrozily v žádném okamžiku zdravotní status ovcí a koz, které nejsou určeny k obchodování,
h)  před tím, než bylo vystaveno poslední osvědčení pro obchodování za účelem odeslání do konečného místa určení v jiném členském státu, které je uvedeno ve veterinárním osvědčení, nebyly mimo hospodářství původu déle než 6 dní; tato doba se prodlužuje o dobu trvání plavby po moři,
i)  po opuštění hospodářství původu byly odeslány přímo na místo určení v jiném členském státu nebo po opuštění hospodářství původu před příchodem na místo