260/2002 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného Zákon, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.1.2015

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 260/2002 Sb.
ZÁKON
ze dne 24. května 2002,
kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
nález ÚS
236/2011 Sb.
(k 19.8.2011)
ruší v čl. V bodě 1 ustanovení věty druhé
503/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
ruší část čtvrtou
355/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
ruší část první
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
(zrušena zák. č. 355/2014 Sb. k 1.1.2015)
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o daních z příjmů
Čl. IV
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb. a zákona č. 210/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 1 písm. t) se slovo „investičního majetku,20“ nahrazuje slovem „majetku,“.
2. V § 5 se doplňuje odstavec 9, který zní:
„(9) Pro poplatníky uvedené v § 2 se hodnotou pohledávky rozumí jmenovitá hodnota nebo pořizovací cena u pohledávky nabyté postoupením nebo cena zjištěná pro účely daně dědické a nebo darovací u pohledávky nabyté děděním nebo darem.“.
3. V § 7 se doplňuje odstavec 15, který zní:
„(15) Poplatníci s příjmy podle odstavce 2 mohou pro účely tohoto zákona účtovat o příjmech a výdajích v soustavě jednoduchého účetnictví.“.
4. V § 8 odst. 6 se slova „cenu pořízení“ nahrazují slovy „pořizovací cenu“.
5. V § 10 odst. 5 se slova „cena pořízení“ nahrazují slovy „pořizovací cena“, slova „ceny pořízení“ se nahrazují slovy „pořizovací ceny“ a věta druhá se nahrazuje větou, která zní: „U příjmů z postoupení pohledávky nabyté postoupením, darem nebo děděním je výdajem hodnota pohledávky.“.
6. V § 10 odst. 7 se slova „ceny pořízení“ nahrazují slovy „pořizovací ceny“.
7. V § 17a písmeno d) zní:
„d) účetní období,20pokud je toto účetní období delší než nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců.“.

Poznámka pod čarou č. 20) zní:


„20Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.“.
8. V § 23 odst. 15 se věta první a věta druhá nahrazují tímto
 
 Nahoru