Input:

26/2022 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Švédska o změně a ukončení platnosti Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Švédským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané 13. listopadu 1990 v Praze Garance

č. 26/2022 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Švédska o změně a ukončení platnosti Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Švédským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané 13. listopadu 1990 v Praze
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 20. října 2020 a 8. července 2021 byla sjednána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Švédska o změně a ukončení platnosti Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Švédským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané 13. listopadu 1990 v Praze1) .
S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.
Na základě ustanovení uvedených v nótách vstoupila Dohoda v platnost dne 1. srpna 2022 a tímto dnem pozbývá platnosti Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Švédským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná 13. listopadu 1990 v Praze.
Anglické znění české nóty a její překlad do českého jazyka a anglické znění švédské nóty a její překlad do českého jazyka, jež tvoří Dohodu, se vyhlašují současně.

  
PRACOVNÍ PŘEKLAD

Verbální nóta č. 1500/2020-STOC
Velvyslanectví České republiky projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí Švédska, a s odkazem na předchozí komunikaci, jmenovitě na nóty č. 10/2009, č. 5/2016 a č. 40/2018 ze dne 7. listopadu 2018, týkající se návrhu na ukončení platnosti Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní republikou a Švédským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané 13. listopadu 1990 v Praze (dále jen „Dohoda“), a neuplatňování jejího článku 11, odstavce 3, má tu čest navrhnout uzavření následující Dohody mezi vládou České republiky a vládou Švédska o změně a ukončení platnosti Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní republikou a Švédským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané 13. listopadu 1990 v Praze (dále jen „Dohoda o ukončení platnosti“):
1. Ukončuje se platnost Dohody, a
2. Strany Dohody o ukončení platnosti souhlasí s tím, že článek 11, odstavec 3 Dohody, který prodlužuje ochranu investic uskutečněných před datem ukončení její platnosti, pozbyde platnosti, a nebude mít tedy žádné právní účinky po vstupu v platnost Dohod o ukončení platnosti.

Pokud vláda Švédska souhlasí se shora uvedeným návrhem, tato nóta a nóta Švédska, vyjadřující souhlas s tímto návrhem, budou tvořit Dohodu o ukončení platnosti, která podléhá vnitrostátním postupům na obou stranách. Vláda České republiky a vláda Švédska si vzájemně oznámí splnění požadavků vnitrostátního práva nezbytných pro její vstup v platnost. Tato Dohoda o ukončení platnosti vstoupí v platnost prvního dne následujícího měsíce po datu obdržení pozdější nóty. Zároveň článek 11, odstavec 3 Dohody, přestane v den vstupu v platnost Dohody o