Input:

26/2021 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu č. 15, kterým se mění Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, otevřeného k podpisu ve Štrasburku dne 24. června 2013 Garance

č. 26/2021 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 24. června 2013 byl ve Štrasburku otevřen k podpisu Protokol č. 15, kterým se mění Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod1) . Jménem České republiky byl Protokol podepsán ve Štrasburku dne 5. listopadu 2013.
S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky jej ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Rady Evropy, depozitáře Protokolu, dne 18. března 2015.
Protokol vstupuje v platnost na základě svého článku 7 dne 1. srpna 2021 a tímto dnem vstupuje v platnost i pro Českou republiku.
Anglické znění Protokolu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD

RADA EVROPY
Řada smluv Rady Evropy - č. 213
Protokol č. 15,
kterým se mění Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
Preambule
Členské státy Rady Evropy a další Vysoké smluvní strany Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, podepsané v Římě dne 4. listopadu 1950 (dále jen „Úmluva“), které podepsaly tento Protokol,
berouce na vědomí Prohlášení přijaté na Konferenci na vysoké úrovni o budoucnosti Evropského soudu pro lidská práva konané v Brightonu ve dnech 19. a 20. dubna 2012 a Prohlášení přijatá na konferencích konaných ve dnech 18. a 19. února 2010 v Interlakenu a 26. a 27. dubna 2011 v Izmiru;
berouce na vědomí stanovisko č. 283 (2013) přijaté Parlamentním shromážděním Rady Evropy dne 26. dubna 2013;
majíce na zřeteli potřebu zajistit, aby Evropský soud pro lidská práva (dále jen „Soud“) mohl nadále zastávat svoji prvořadou úlohu při ochraně lidských práv v Evropě,
dohodly se na následujícím:
Článek 1
Na konci preambule Úmluvy se doplňuje nový odstavec, který zní:
„potvrzujíce, že v souladu se zásadou subsidiarity mají Vysoké smluvní strany primární odpovědnost za zajištění práv a svobod zakotvených v této Úmluvě a jejích protokolech a že při tom požívají prostoru pro uvážení pod dohledem Evropského soudu pro lidská práva zřízeného touto Úmluvou,“.
  
Článek 2
1. Do článku 21 Úmluvy se doplňuje nový odstavec 2, který zní:
„Kandidáti musejí být mladší 65 let v den, do kterého si Parlamentní shromáždění vyžádalo seznam tří kandidátů podle článku 22.“.
2. V článku 21 Úmluvy se dosavadní odstavce 2 a 3 označují jako odstavce 3 a 4.
3. V článku 23 Úmluvy se odstavec 2 zrušuje. Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

  
Článek 3
V článku 30 Úmluvy se slova, „pokud proti tomu ani jedna strana případu nic nenamítá“ zrušují.
  
Článek 4
V článku 35 odst. 1 Úmluvy se slova „ve lhůtě šesti měsíců“ nahrazují slovy „ve lhůtě čtyř měsíců“.
  
Článek 5
V článku 35 odst. 3 písm. b) Úmluvy se slova „, přičemž z tohoto důvodu nemůže být odmítnut žádný případ, který nebyl řádně posouzen vnitrostátním soudem“ zrušují.
  
Závěrečná a přechodná ustanovení
Článek 6
1. Tento Protokol je otevřen k podpisu Vysokým smluvním stranám Úmluvy, jež mohou vyjádřit svůj souhlas být jím vázány:
a) podpisem bez