Input:

26/2017 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Garance

č. 26/2017 Sb.
ZÁKON
ze dne 17. ledna 2017,
kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o vinohradnictví a vinařství
Čl. I
Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 311/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 256/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb. a zákona č. 199/2012 Sb., se mění takto:
1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňují věty:
„Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 560/2015 ze dne 15. prosince 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 561/2015 ze dne 7. dubna 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy.“.
2. V § 3 písm. c) se slovo „vinné“ zrušuje.
Poznámka pod čarou č. 16 zní:


16Příloha I část XII a příloha VII část II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.“.
3. V § 3 písm. d) se slova „tvořících souvislý celek,“ zrušují a za slovo „splňující“ se vkládá slovo „zákonné“.
4. V § 3 písm. i) se slovo „oběhu“ nahrazuje slovem „oběhu106“.
Poznámka pod čarou č. 106 zní:


106Čl. 3 bod 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.“.
5. V § 3 písm. o) se slova „vyrábí nebo označuje produkt“ nahrazují slovy „vyrábí z vinných hroznů, rmutu, moštu107nebo z mladého vína v procesu kvašení produkt tím, že jej zpracovává, včetně jeho zpracování pro jiného výrobce, nebo nechává zpracovat“.
Poznámka pod čarou č. 107 zní:


107Příloha VII část II odst. 10 až 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.“.
6. V § 3 písm. p) se slova „1 000 hektolitrů vína prodaného maloobchodníkem konečnému“ nahrazují slovy „750 hektolitrů vína v obalu určeném pro spotřebitele nebo 1