Input:

R 26/1969 (tr.); I. Porušování povinností v provozu socialistické organizace.; II. Veřejný činitel Garance

č. 26/1969 Sb. rozh. tr.
I. Porušením nebo nesplněním důležité povinnosti zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce ve smyslu § 129 odst. 1 tr. zák., se rozumí porušení nebo nesplnění povinnosti převzaté smluvně nebo uložené na základě zákona.
Úmysl pachatele trestného činu podle § 129 tr. zák. směřuje ke způsobení poruchy v hodpodářském provozu nebo hospodářské činnosti anebo větší škody na majetku v socialistickém vlastnictví vědomím porušení pracovních povinností. Toto vědomí pachatele musí zahrnovat i jeho vztah smluvní nebo zákonné povinnosti vykonávat práce ve státní, družstevní nebo jiné socialistické organizaci.
Jedním z následků trestného jednání podle § 129 odst. 1 tr. zák. je porucha v hospodářském provozu nebo hospodářské činnosti socialistické organizace. Rozumí se jí nepříznivý účinek jednání pachatele, který znemožní splnění úkolů dotčené organizace. Přitom nemusí jít vždy o nesplnění úkolů celé organizace; podle okolností případu postačí i znemožnění dílčího hospodářského úkolu. V žádném případě však nestačí, aby hospodářský provoz nebo činnost byly pouze ztíženy, aniž by byly ve svých důsledcích porušeny.
II. K otázce zkoumání pravomoci předsedy JZD jako veřejného činitele.
(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. prosince 1968, 5 Tz 106/68.)
Nejvyšší soud zrušil pro porušení zákona v ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř. rozsudek okresního soudu v Havlíčkově Brodě z 23. srpna 1962 sp. zn. T 174/62 a usnesení krajského soudu v Hradci Králové ze 14. září 1962 sp. zn. 3 To 373/62, jímž bylo zamítnuto odvolání proti uvedenému rozsudku soudu prvního stupně. Věc vrátil k došetření okresnímu prokurátorovi.
Z odůvodnění:
Rozsudkem okresního soudu v Havlíčkově Brodě z 23. srpna 1962 sp. zn. T 174/62 byl obviněný L uznán vinným trestnými činy porušování povinnosti v provozu socialistické organizace podle § 129 odst. 1 tr. zák. a útoku na veřejného činitele podle § 156 odst. 1 písm. a) tr. zák. Podle zjištění uvedených v rozsudku se obviněný prvého trestného činu dopustil tím, že od konce roku 1961 jako traktorista JZD odmítl pracovat s traktorem a od počátku roku 1962 přestal v družstvu pracovat vůbec, což mělo vzhledem k nedostatku pracovních sil za následek poruchy v provozu družstva, jako opožďování polních prací, zajišťování náhradních traktoristů apod., tedy úmyslně porušil důležitou povinnost svého zaměstnání a způsobil tím poruchu v hospodářském provozu družstevní organizace.
Druhého trestného činu se obviněný podle zjištění uvedených v tomtéž rozsudku dopustil tím, že 13. dubna 1962 napadl hráběmi předsedu JZD, který s dalším členem JZD vedl dobztek na hospodářství rodičů obviněného a vyhrožoval mu, že ho probodne, když dobytek uváže u plotu.
Za to byl obviněný odsouzen podle § 120 odst. 1 tr. zák. za použití § 35 odst. 1 tr. zák. k úhrnnému nepodmíněnému trestu odnětí svobody na 2 roky.
Odvolání obviněného podané proti tomuto rozsudku krajský soud v Hradci Králové usnesením ze 14. září 1962 sp. zn. 3 To 373/62 zamítl podle § 256 tr. ř. jako nedůvodné.
Toto usnesení napadl generální prokurátor ve prospěch obviněného stížností pro porušení zákona.
Nejvyšší soud