Input:

26/1968 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci ve spojích, ve znění účinném k 28.2.2000, platné do 29.10.2004 Archiv

č. 26/1968 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci ve spojích, ve znění účinném k 28.2.2000, platné do 29.10.2004
[zrušeno č. 113/2004 Sb.m.s.]
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 22. ledna 1968
o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci ve spojích
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
81/2000 Sb. m. s.
(k 28.2.2000)
pozbývá platnosti ve vztazích mezi ČR a Ukrajinou
Dne 23. listopadu 1967 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci ve spojích.
Podle svého článku 17 odst. 1 vstoupila Dohoda v platnost dnem podpisu.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
DOHODA
mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci ve spojích
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Svazu sovětských socialistických republik, v odvětví spojů mezi oběma smluvními stranami, se rozhodly uzavřít tuto Dohodu:
Telekomunikace
Článek 1
Správy spojů smluvních stran učiní pro zlepšení jakosti provozu spojů mezi oběma zeměmi všechna potřebná opatření k zajištění náležitého technického stavu všech spojů a jejich stálého bezporuchového provozu.
Článek 2
Správy spojů smluvních stran budou provádět podle potřeb další rozšiřování počtu telefonních, telegrafních, rozhlasových a televizních spojů mezi oběma zeměmi. Lhůty k provedení jednotlivých opatření dohodnou správy spojů smluvních stran.
Článek 3
Telefonní a telegrafní provoz, fototelegrafní služba a pronajímání rozhlasových, televizních a jiných okruhů se bude uskutečňovat podle ustanovení Mezinárodní úmluvy o telekomunikacích a ostatních aktů Mezinárodní telekomunikační unie, jimiž jsou smluvní strany vázány.
Článek 4
Telekomunikační poplatky se stanoví ve shodě s ustanoveními mezinárodních řádů telegrafního, telefonního a dálnopisného, a ostatních aktů Mezinárodní telekomunikační unie, event. s přihlédnutím k usnesením přijatým Konferencemi ministrů Organizace spolupráce socialistických zemí v odvětví spojů, jimiž jsou smluvní strany vázány.
Článek 5
Správy spojů smluvních stran budou co nejvíce spolupracovat při tranzitování telegramů, telefonních hovorů, rozhlasových a televizních přenosů přes vlastní území a určených do třetích států nebo pocházejících z těchto třetích států.
Pošta
Článek 6
Správy spojů smluvních stran budou napomáhat k rozšiřování poštovních spojů, urychlování přepravy pošty a ke zjednodušování platných předpisů pro přepravu poštovních zásilek mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik.
Článek 7
Poštovní poplatky se stanoví ve shodě s ustanoveními Aktů Světové poštovní unie, popřípadě s přihlédnutím k usnesením přijatým Konferencemi ministrů Organizace spolupráce socialistických zemí v odvětví spojů, jimiž jsou smluvní strany vázány.
Článek 8
Při vzájemné výměně leteckých