Input:

R 26/1966; Řízení před státním notářstvím Garance

č. 26/1966 Sb. rozh.
Aj v prípadoch zloženia náhrady za vyvlastnený majetok platia ustanovenia § 66 až 69 not. por. a preto štátne notárstvo musí rozhodnúť o prijatí alebo odmietnutí úschovy aj v prípadoch zloženia náhrady za vyvlastnený majetok.
"Konanie o úschovách" zahrňuje v sebe aj rozhodovanie o úschovách, a preto notársky tajomník je oprávnený aj rozhodovať v konaniach o úschovách, a to v rozsahu určenia vedúcim štátneho notárstva.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu zo dňa 22. januára 1966, 4 Cz 160/65.)
Právoplatným a vykonatelným rozhodnutím ONV v Bardejove boli vyvlastnené parcely číslo 73/1 a 73/2 zapísané v poz. záp. č. 149 kat. úz. obce K. MNV v K. požiadal Štátne notárstvo v Bardejove o prijatie peňazí za vyvlastnené nehnuteľnosti.
Štátne notárstvo v Bardejove rozhodnutím zo 16. 3. 1965 prijalo podľa § 69 not. por. (zák. č. 95/1963 Zb.) sumu 2908,50 Kčs do úschovy. O prijatí peňazí do úschovy rozhodla notárska tajomníčka.
Krajský súd v Košiciach na odvolanie oprávneného napadnuté rozhodnutie štátneho notárstva zrušil. Vyslovil, že štátne notárstvo nemá rozhodovať o prijatí peňazí do úschovy v prípadoch, keď sa peniaze skladajú za vyvlastnené nehnuteľnosti, lebo v takomto prípade neplatí ustanovenie § 69, ale § 71 not. por. Tento svoj názor oprel o ustanovenie § 20 zák. č. 87/1958 Zb. Uviedol, že podľa § 20 zák. č. 87/1958 Zb. vyvlastňovateľ musí zložiť náhradu do úschovy štátneho notárstva a preto je zbytočné o prijatí peňazí rozhodovať.
Krajský súd zrušil rozhodnutie štátneho notárstva aj preto, že o prijatí peňazí do úschovy rozhodla notárska tajomníčka. Vyslovil, že notárska tajomníčka môže vo veciach úschovy len konať a nie rozhodovať.
Najvyšší súd rozhodol k sťažnosti pre porušenie zákona podanej predsedom Najvyššieho súdu, že rozhodnutím Krajského súdu v Košiciach bol porušený zákon a toto rozhodnutie zrušil.
Z odôvodnenia:
V predmetnej veci ide o vyriešenie dvoch otázok: či štátne notárstvo má rozhodovať o prijatí peňazí do úschovy v prípadoch zloženia peňazí ako náhrady za vyvlastnené nehnuteľnosti a či vo veciach úschovy môže rozhodovať aj notársky tajomník.
Konanie o úschovách je upravené v štvrtej hlave v § 66 až § 78 not. por. Podľa § 69 not. por. štátne notárstvo prijíma do úschovy peniaze a hnuteľné veci v prípadoch uvedených v ods. 1 a 2 cit. zák. ustanovenia. Podľa § 67 not. por. konanie o úschovách sa začína na návrh. Ustanovenie § 66 ods. 3 not. por. uvádza, že prijatie peňazí alebo vecí do úschovy štátne notárstvo odmietne, ak by to odporovalo