Input:

R 26/1965; Sociální zabezpečení Garance

č. 26/1965 Sb. rozh.
Stoprozdíl upravený podle § 125 odst. 1 zákona č. 101/1964 Sb. podléhá zdanění jako součást důchodu, která zákonem ze zdanění nebyla vyňata.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 23. února 1965 6 Cz 21/65.)
Navrhovatel pobíral starobní důchod v částce 1512,- Kčs měsíčně, přičemž v této částce bylo obsaženo zvýšení o tzv. stoprozdíl podle § 83 zák. č. 55/1956 Sb. v částce 250,- Kčs měsíčně.
Rozhodnutím odpůrce ze dne 1. 7. 1964 č. 970 221-I/4 byl navrhovatelův starobní důchod upraven počínaje červencem na částku 1362,- Kčs, ze které byla sražena daň z důchodu v částce 130,- Kčs měsíčně. Částku 1362,- Kčs měsíčně vypočetl odpůrce tak, že shora uvedený tzv. stoprozdíl upravil podle § 125 odst. 1 zák. č. 101/1964 Sb. na částku 100,- Kčs měsíčně.
Ve svém opravném prostředku namítl navrhovatel, že mu neprávem byl zdaněn i tzv. stoprozdíl v částce 100,- Kčs, když daň byla vyměřena z celé částky 1362,- Kčs.
Krajský soud v Košicích usnesením ze dne 18. 11. 1964 č. j. C 219/64-6 rozhodnutí odpůrce zrušil s odůvodněním, že tzv. stoprozdíl upravený podle ustanovení § 125 odst. 1 zák. č. 101/1964 Sb. v daném případě tedy částka 100,- Kčs, zvláštní dani z důchodu nepodléhá, protože na tuto částku nepadá ustanovení § 126 cit. zák., jež neodkazuje na ustanovení § 64 cit. zákona.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu, že rozhodnutím krajského soudu v Košicích byl porušen zákon.
Z odůvodnění:
Podle ustanovení § 63 až § 65 zák. č. 101/1964 Sb. (dále jen zsz) podléhají důchody, na které vznikl nárok po 30. červnu 1964, zvláštní dani s důchodu, jejíž výše v rozsahu 1 % až 12,5 % je upravena v tabulce, tvořící přílohu č. 2 ) vyhlášky č. 102/1964 Sb. Zdanění důchodu, na které vznikl nárok před 1. červencem 1964 je pak upraveno ustanovením § 126 a § 137 zsz.
Podle § 64 odst. 1 zsz je základem pro vyměření zvláštní daně z důchodu důchod vypočtený ke dni vzniku nároku spolu se zvýšením důchodu získaným v dřívějším veřejném penzijním zaopatření, s důchodem z penzijního nadlepšení, s příplatkem ze závazků rozpočtových a hospodářských organizací a s jakýmkoli jiným důchodem z důchodového zabezpečení (pojištění). 1 Do základu pro vyměření zvláštní daně z důchodu nezapočítává se zvýšení důchodu za dobu odbojové činnosti, výchovné a zvýšení důchodu pro bezmocnost (závěr odstavce 1). Podle § 64 odst. 3 zsz se vylučuje ze zdanění zvýšení důchodu za dobu delšího zaměstnání po vzniku nároku na důchod vykonávaného po 30. červnu 1964. Ze znění § 64 zsz tedy jasně vyplývá, že u důchodů, na které vznikl nárok po 30. červnu 1964 a k nimž náleží zvýšení důchodů získané v dřívějším veřejném penzijním zaopatření, důchod z penzijního nadlepšení, příplatky ze závazků rozpočtových a hospodářských organizací a jakýkoli jiný důchod z důchodového zabezpečení (pojištění), tvoří základ zvláštní daně z důchodu celkově vyměřená částka, včetně uvedených zvýšení.
Pokud jde o tato zvýšení, dochází podle přechodného ustanovení § 125 zsz k úpravě těchto nároků jak u důchodů, na něž vznikl nárok před 1. červencem 1964 (odst. 1), tak u důchodů, na které vznikl nárok po 30. červnu 1964 (odst. 2). Podle ustanovení § 125 odst. 5